Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 94

Uchwala Nr XIV/94/2004

Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie dróg stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości do Nadleśnictwa Świdwin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U.z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościa­mi z dnia 21 sierpnia 1997r. / tekst jednolity - Dz.U.Nr 46 poz.543 z 2000 roku z późn. zmianami / Rada Gminy uchwala co następuje:

§ l Wyrazić zgodę na nieodpłatne przekazanie dróg stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze do Nadleśnictwa w Świdwinie w celu zrzeczenia się ich, gdyż są to drogi leśne i dla Gminy zbyteczne:

1.      Działka Nr 13 - pow. 0,32 ha Międzyrzecze

2.      Działka Nr 57/1 - pow. 0,67 ha Słowieńsko

3.      Działka Nr 57/2 - pow. 0,21 ha Słowieńsko

4.      Działka Nr64 -pow. 0,04ha Ciechnowo

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Sławoborzu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.