Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 93

Uchwala Nr XIV/93/2004

Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie przejecie drogi od Nadleśnictwa Gościno położonej na terenie Gminy Sławoborze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 13 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. / tekst jednolity - Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 roku z późniejszymi zmianami /Rada Gminy uchwala co następuje:

§ l Przejąć od Nadleśnictwa Gościno nieodpłatnie na mienie komunalne Gminy następującej nieruchomości:

Miejscowość Powalice - Działka Nr 628/2 - droga

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Sławoborzu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.