Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 92

Uchwala Nr XIV/92/2004

Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 kwietnia 2004r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy nieruchomość zabudowaną położoną na terenie Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „ a „ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala co następuje :

§ l Przejąć od Nadleśnictwa Gościno, nieodpłatnie na mienie komunalne nieruchomość zabudowaną :

Miejscowość Nowe Ślepce Nr 2- obręb geodezyjny Słowenkowo -

działka Nr 317/1 o pow. 0.2559 ha

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.