Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 91

Uchwała Nr XIV/91/2004

Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 kwietnia 2004roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt .9 litera „a „ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami /oraz art. 13 ust. l i art. 37 ust.4 ustawy o gospo -darce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tekst jednolity - Dz.U. Nr 46 poz. 543 z późn. zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany działki zabudowanej Nr 88 o powierzchni 0.3300 ha na działkę zabudowaną Nr 86 o powierzchni 0,3600 ha położonych w Mysłowicach gm. Sławoborze.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.