Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 89

Uchwała Nr XIV/89/2004

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 14 kwietnia 2004r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania.

Na podstawie art. 30 ust. l i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku -Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z póź. zmianami) w związku z art. 42 ust.2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25, poz. 219 ) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

§ l. Na wniosek Wójta Gminy Sławoborze tworzy się następujący obwód głosowania;

 

Nr obwodu

Granice obwodu

4

Dom Pomocy Społecznej w Krzecku

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Sławoborzu.