Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 88

Uchwała Nr XIV/88/2004

Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 kwietnia 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 151 z 2001 roku

z poz. zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

§1 Zatwierdza się wyniki kontroli zawarte w protokole Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławoborze w sprawie kosztów utrzymania Szkoły Filialnej w Mysłowicach, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia