Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 87

UCHWAŁA XIII/87/2004

RADY GMINY W SŁAWOBORZU

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz.: 151), art. 109 i 110 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

1.      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 14.000 zł.,

2.      Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 14.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały.

§2 Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY - 6.382.415,00 zł WYDATKI - 7.306.043,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wynik finansowy budżetu gminy nie uległ zmianie.

 

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na 2004 rok i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.