Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 86

Uchwala Nr XIII /86/2004

Rady Gminy w Siawoborzu z dnia 27 lutego 2004 roku

w sprawie nabycia na własność komunalną Gminy Slawoborze nieruchomości rolnych niezabudowanych na terenie Gminy Slawoborze.

Na podstawie art 18 ust2 pkt 9 litera „ a „ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z poz. zmianami / Rada Gminy uchwala co następuje:

§ l. Nabyć na mienie komunalne od Pana Tomasza Jusińskiego zam. w Sławoborzu wymienione niżej nieruchomości:

Miejscowość Slawoborze : dz. Nr 199/1 o pow. 0,0646 ha

dz. Nr 199/2 o pow. 0,8500 ha

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Sławoborzu

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia