Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 85

Uchwala Nr XIII/85/2004

Rady Gminy w Siawoborzu z dnia 27 lutego 2004 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 9 litera „ a „ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zm. / oraz art 13 ust. l i art. 37 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku / tekst jednolity - Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 roku z późniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość zabudowaną stanowiącą Gminny Zasób Nieruchomości:

Miejscowość: Słowieńsko - lokal mieszkalny wraz z 1/4 cz.udziału gruntu

działki Nr 71/2 o pow. 0,6267 ha na rzecz

dotychczasowego najemcy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.