Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 84

Uchwała Nr XIII /84/2004

Rady Gminy w Slawoborzu z dnia 27 lutego 2004 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 litera „ a „ ustwy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zm. / oraz art. 13 ust l i art 37 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku / tekst jednolity - Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 roku z późniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ l. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienioną nieruchomość niezabudowaną stanowiącą Gminny Zasób Nieruchomości:

Miejscowość: Biały Zdrój - działka Nr 59/3 o pow. 0,0800 ha /droga/.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia