Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 83

Uchwała Nr XIII/83/2004

Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2004 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Mysłowicach.

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. Nr 67 poz. 329 z 1996 roku z późn. zm./ oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2004 roku zamierza się zlikwidować Szkołę Filialną w Mysłowicach /Kl. I-III/, podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Sławoborzu i wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu.

§ 2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławoborzu.

§ 3. Zagospodarowanie budynku Szkoły Filialnej w Mysłowicach powierza się Wójtowi Gminy, z przeznaczeniem na lokale mieszkalne dla mieszkańców miejscowości Mysłowice, Powalice i Słowieńsko.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.