Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 82

UCHWAŁA NR XII/82/2004

RADY GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 30 stycznia 2004 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Na podstawie art.401 ust.l, art.406, art.420 oraz 421 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 621) Rada Gminy Sławoborze, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok w następujących kwotach:

1.      Przychody 15.100 zł

2.      Wydatki 20.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.