Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u81

 

UCHWAŁA NrXII/81/2004

Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 stycznia 2004 roku

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sławoborze.

Na podstawie art. 18 ust. l ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku - z póź. zmianami) oraz art. 20 ust. l i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t.j. - Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 r. z póź. zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 33, poz. 264 ) - Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy Sławoborze w następującej wysokości:

wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.200,00 zł.

- dodatek funkcyjny w wysokości 1.000,00 zł.

dodatek specjalny w wysokości 20%

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 840,00 zł

dodatek za wysługę lat w wysokości

20% wynagrodzenia zasadniczego 640,00 zł.

Razem: 5.680,00 zł.

Słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Sławoborzu.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/3 9/2003 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy w Sławoborzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l lutego 2004 roku.