Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u80

 

Uchwała Nr XII/80/2004

Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 stycznia 2004 roku

w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z przedstawionym raportem rekomendującym sposób przeprowadzenia przedsięwzięcia modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz organizacji zarządzania gospodarką wodno-ściekową na terenie miast i gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Prsęty, przyjmuje się do realizacji program rekomendowanego rozwiązania.

§ 2. Raport, o którym mowa w § l stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.