Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u79

 

UCHWAŁA NR XII/79/2004

z dnia 30 stycznia 2004 r. Rady Gminy Sławoborze

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz., poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sławoborze (załącznik nr 1) w wysokości 6.368.415 zł., z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) 5.692.750 zł

w tym:

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3) 404.665 zł

3) dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik nr 4) 42.525 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sławoborze (załącznik nr 5) w wysokości 7.292.043 zł., z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6) 6.887.378 zł

w tym:

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 7) 404.665 zł

3) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 8) 42.525 zł

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy Sławoborze w wysokości 385.000 zł

z przeznaczeniem na:

  1. spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 120.000 zł

  2. spłatę rat kredytu z BOŚ S.A. w kwocie 265.000 zł

§ 4. Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach 923.628 zł

zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

  1. kredytów zaciąganych w bankach krajowych w kwocie 860.000 zł.,

  2. nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 63.628 zł.,

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9
-2-

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustak się prognozę kwoty długu na lata 2003- 2006, zgodnie z załącznikiem nr 11. § 8. Ustak się pkn inwestycji gminy na lata 2003-2006, zgodnie z załącznikem nr 12. § 9. Upoważnk się Wójta Gminy do zaciągania kredytu (pożyczki) na pokrycie planowanego

deficytu budżetu w wysokości 860.000 zł. § 10. Upoważnk się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 150.000 zł.,

na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegającego

spłacie w roku budżetowym. § 11. Upoważnk się Wójta Gminy do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień
    wydatków między działkami i rozdziałami.

  2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
    kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi-Gminy.-

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.