Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

sprawozdanie

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE

za I półrocze 2004 r.


I. DANE OGÓLNE.


Budżet Gminy Sławoborze na 2004 rok uchwalony został w kwotach:

 • Dochody – 6.368.415 zł, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 404.665 zł.

 • Wydatki – 7.292.043 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej –

404.665 zł.

  • Rozchody – 385.000 zł., w tym: spłata kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach ubiegłych 385.000 zł.

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 1.308.628 zł., który postanowiono pokryć kredytem bankowym w wysokości 923.628 zł (na finansowanie wydatków inwestycyjnych), natomiast na spłatę rat kredytów i pożyczek zabezpiecza się dochody własne gminy w kwocie 385.000 zł..


1. Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2004 roku.

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2004 roku wprowadzano zmiany 2 uchwałami Rady Gminy i 2 zarządzeniami Wójta Gminy. Przedstawia je załącznik nr 14 do sprawozdania. Budżet gminy na koniec omawianego okresu sprawozdawczego po zmianach wyniósł:

 • po stronie dochodów – 7.071.855 zł., w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 900.202 zł.

 • po stronie wydatków – 7.948.983 zł., w tym na realizację wydatków z zakresu administracji rządowej 900.202 zł.

Po wprowadzeniu zmian zmniejszył się planowany deficyt budżetu do kwoty 1.262.128 zł, i źródłem jego pokrycia pozostał kredyt bankowy. Spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek realizowana jest z dochodów własnych.

Zwiększenia budżetu w stosunku do uchwały przyjmującej budżet na 2004 rok wyniosły:

 • po stronie dochodów ....................................................................................... 703.440 zł,

- po stronie wydatków ......................................................................................... 656.940 zł.


Zmiany po stronie dochodów nastąpiły w wyniku wprowadzenia:

 • Dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji

rządowej .................................................................................................................................... 495.537 zł.,

 • Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy ... 81.403 zł.,

 • Dochodów własnych gminy ..................................................................................................... 126.500 zł,

które zamierza się uzyskać z opłat z tyt. eksploatacji ropy naftowej i gazu 112.500 zł oraz ze sprzedaży składników majątku administrowanych przez Zespół Szkół Publicznych – 14.000 zł.

Wymienione wyżej dodatkowe dochody budżetowe umożliwiły, poza pokryciem części deficytu budżetu, zasilenie strony wydatkowej budżetu gminy. W stosunku do ustalonego zarządzeniem Wójta Gminy układu wykonawczego budżetu gminy, plany finansowe wydatków poszczególnych jednostek wzrosły o wymienione w poniższej tabeli kwoty i wyniosły na koniec I półrocza 2004 r.:


L.p.

Wyszczególnienie

Plan finansowy przed zmianami

Kwota zwiększenia

Plan finansowy na koniec

I półrocza 2004

1.

Urząd Gminy

4.168.426

97.876

4.266.302

2.

Zespół Szkół Publicznych

2.266.947

14.000

2.280.947

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

856.670

545.064

1.401.734

X

OGÓŁEM

7.292.043

656.940

7.948.983Przeznaczenie dotacji i środków ze źródeł pozabudżetowych oraz zadania, które realizowano przy ich wykorzystaniu omówiono w dalszej części informacji. Natomiast dodatkowe środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy przeznaczono na pokrycie:

  • nie podlegających refundacji kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych, publicznych i osób zatrudnianych w ramach programów specjalnych oraz wydatków towarzyszących zatrudnieniu (badania lekarskie, ekwiwalenty, narzędzia, itp.) 66.000 zł,

  • zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych - 14.000 zł., (w związku z zamiarem wystąpienia z wnioskiem przez ZSzP o dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych jako udział własny w realizacji tego zadania,).


2. Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2004 roku wg głównych źródeł dochodów oraz grup wydatków.
Wyszczególnienie

D O C H O D Y

W Y D A T K I


Plan

Wykonanie

Wsk.

Plan

Wykonanie

Wsk.Dochody ogółem


7.071.855


3.518.200


49,7


x


x


X


Dochody własne

2.657.287

1.287.299

48,4

x

x

X


Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

w tym: na zakupy inwestycyjne

900.2026.400

416.7906.400

46,3100,0

x

x

X


Dotacje celowe pozostałe

w tym: na inwestycje własne

501.403

420.000

13.203

-

16,2

-

x

x

X

Środki otrzymane na dofinansowanie zadań własnych32.80032.800

1100,0xxX

Subwencje

2.980.163

1.768.108

59,3

x

x

X


Wydatki ogółem

X

X

x

7.948.983

3.164.597

39,8


Wynagrodzenia i pochodne

x

X

x

3.296.741

1.783.052

54,1


Świadczenia społeczne

x

X

x

1.048.739

409.509

39,0


Dotacje

x

x

x

-

-

-


Wydatki na obsługę długu

x

x

x

37.335

21.119

56,6


Wydatki na inwestycje

x

x

x

1.499.990

102.066

6,8


Pozostałe wydatki

x

x

x

2.066.178

848.851

41,1


Nadwyżka/Deficyt

- 877.128

353.603

X


Rozchody

385.000

175.000

X


Wynik finansowy

- 1.262.128

178.603

X
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu gminy za I półrocze 2004 rok przedstawia też załącznik nr 12. Wykonanie budżetu gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 353.603 zł, wynikającą z różnicy pomiędzy kwotą wykonanych dochodów a kwotą zrealizowanych wydatków, z której pokryto spłaty rat kredytów i pożyczki wysokości 175.000 zł. Na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w kwocie 178.603 zł miała wpływ subwencja oświatowa otrzymana w czerwcu na m-c lipiec 2004 r. w kwocie 171.355 zł oraz otrzymana dotacja na zakup wyprawek szkolnych w kwocie 3.120 zł – fakturę za książki zapłacono w sierpniu b.r. Z powyższego wynika, że w realizacji budżetu nastąpiła równowaga budżetowa, która jest niestety pozorna ponieważ zapotrzebowanie na środki finansowe np.: na zapłatę składek ZUS w terminie do dnia 5 lipca oraz innych zobowiązań wynosi tylko w Urzędzie Gminy ponad 60.000 zł. Dlatego I półroczu 2004 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia zawartego w § 9 uchwały budżetowej i zaciągnął kredyt w rachunku bankowym w kwocie 100.000 zł na pokrycie okresowego niedoboru budżetu. Spłata kredytu musi nastąpić do końca roku budżetowego ze środków własnych zgromadzonych na rachunku budżetu gminy.


3. Obsługa długu, spłaty kredytów i pożyczek, stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień

30 czerwca 2004 r.


Stan zadłużenia gminy wg tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2004 r. przedstawia poniższa tabela.L.p.


Wyszczególnienie

Wysokość

Kredytu /

Pożyczki

Zobowiązania

Spłata kapitału

Spłata odsetek

Zadłużenie na

30 czerwca

2004

1

2

3

4

5

6

11.

Pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na finansowanie inwestycji – kanalizacja

800.000

60.000

X

300.000

2.

Kredyt z BOŚ S.A. Koszalin ze środków NFOŚiGW – kanalizacja sanitarna

460.000

60.000

X

95.000

3.

Kredyt z BOŚ S.A. na sfinansowanie budowy sieci gazowej w Sławoborzu

992.000

50.000

X

370.000

54.

Kredyt z BOŚ S.A. Koszalin ze środków Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na modernizację wodociągu w Rokosowie

25.0005.000X0


RAZEM

2.277.000

175.000

21.119

765.000

Wskaźnik długu

X

5,0

X

10,8

5.

Zobowiązania pozostałe na koniec okresu

281.063

-

-

-

w tym: zobowiązania wymagalne

0

-

-

-


Na kwotę zobowiązań wykazanych w rubryce 3 wierszu 5 tabeli składają zobowiązania wymagalne i niewymagalne. Do zobowiązań niewymagalnych należą te, których termin płatności przypada w następnym miesiącu - po okresie sprawozdawczym i są to przede wszystkim naliczone składki z tyt. ubezpieczeń społecznych oraz zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych. Zobowiązania wymagalne to te, których termin zapłaty upłynął przed dniem 30 czerwca 2004. Z powyższego wynika, że nie odnotowano zobowiązań wymagalnych na koniec I półrocza 2004. Natomiast zobowiązania niewymagalne w jednostkach wystąpiły w następujących kwotach:

 • Urząd Gminy 60.935 zł;

 • Zespół Szkół Publicznych 206.767 zł;

 • G O P S 13.363 zł

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY.


 1. Dochody własne.


Budżet gminy w I półroczu 2004 roku po stronie dochodów zrealizowano ogółem w kwocie 3.518.200 zł., co stanowi 49,7 % planu rocznego, w tym dochody własne wykonano w wysokości 1.287.299 zł., tj. na poziomie 48,4 %. Stanowią one 36,6 % otrzymanych w minionym okresie sprawozdawczym dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2004 r. przedstawiają załączniki od numeru 1 do 4. Natomiast załącznik nr 13 informuje o stanie zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 r.

Z analizy tych załączników wynika, że głównym źródłem dochodów realizowanych przez gminę jest podatek od nieruchomości w kwocie 519.630 zł – 48,8 % planu. Zaległości w tym podatku na koniec I półrocza 2004 r. wynoszą 130.585 zł i stanowią ponad 20,0 % należnej sumy. W zapłacie podatku od nieruchomości zalegają zarówno osoby fizyczne i prawne, których zobowiązania wynoszą odpowiednio 67.971 zł i 62.614 zł.

Niekorzystna sytuacja występuje w realizacji dochodów z podatku rolnego, obejmujących wpływy zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. W I półroczu 2004 roku tytułem tego podatku wpłynęło 125.439 zł, co stanowi 40,5 % planu. Na koniec I półrocza 2004 r. kwota zaległości w podatku rolnym wynosi 83.894 zł., tj. 40,2 % należności z tego tytułu ( sumy: przypisu na I półrocze 2004 r. i zaległości z lat ub. = 208.787 zł). W ciągu minionego półrocza tytułem zaległości w podatku rolnym wskutek zastosowania środków egzekucyjnych wpłynęło 25.771 zł.

Podstawą do naliczenia opłaty eksploatacyjnej jest ilość wydobytej kopaliny ze złoża. W I półroczu 2004 r. wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 23.991 zł. Ale już informacja dot. opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę - gaz ziemny i ropę naftową - ze złóż na terenie gminy za II kwartał 2004 r. zawiera dane, iż należna opłata za ten okres wynosi 51.876,54 zł. Kwota ta wpłynęła na r-k gminy w m-cu lipcu 2004 r. Wpływy planowane w skali roku z tej opłaty mają wynieść 147.500 zł.

Niekorzystnie dla gminy przedstawia się realizacja dochodów gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 449.997 zł., otrzymano 178.805 zł tj. 39,7 % spodziewanych wpływów. Miedzy innymi w podwyższonych dochodach z tego podatku gmina miała znajdować pokrycie zwiększonych wydatków po reorganizacji finansowania zadań administracji rządowej, do których należały przede wszystkim koszty oświetlenia ulic, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dodatki mieszkaniowe, jako zadania własnego gminy, lecz z dopłatą z budżetu państwa, której gminy już nie otrzymują.

Do grupy ważniejszych dla gminy podatków i opłat należą:

- opłaty za wodę i ścieki zrealizowane w kwocie 115.894 zł – 49,2% planowanych wpływów; (zaległości na 30.VI wynoszą 109.954zł),

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 33.728 zł (79,8 % planu) - są znacznie niższe od otrzymanych w latach ubiegłych. Jeśli do końca roku nie będzie nowych wniosków o wydanie zezwoleń, to wpływy te pozostaną na poziomie jak wyżej, gdyż termin płatności za zezwolenia kontynuowane upłynął 31 stycznia.

- podatek leśny – wpływy w granicach planowanej wielkości 65.307 zł, (50,7%),

- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia gminy zrealizowane w kwocie przekraczającej plan, wynoszą 38.238 zł, (64,3 %). Zaległości z tego tytułu w wys. 20.953 zł, występują głównie z tyt. najmu budynków i lokali.

- dochody ze sprzedaży składników mienia zrealizowano na poziomie 35,6 %. Dokonane sprzedaże działek przy ul. Białogardzkiej znacznie podniosłyby ten wskaźnik, gdyż w m-cu sierpniu z tego tytułu zainkasowano ponad 20 tys.zł.

Wpływy z pozostałych źródeł dochodów realizowane są w granicach planowanych wielkości. Niektóre z nich realizują Urzędy Skarbowe. Należą do nich:

 • Podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej 5.004 zł (50,0%),

 • Podatek od czynności cywilno-prawnych 16.768 zł (79,8%),

 • Podatek od spadków i darowizn 924 zł.

 • Podatek dochodowy od osób prawnych 4.115 zł (342,9%).

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie 46.600zł, w tym: kwota odroczonych podatków wynosi 40.696zł, natomiast resztę stanowią umorzone zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym.

Zgodnie z postanowieniem art. 16a ustawy o finansach publicznych wójt sporządza wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzył zaległości podatkowe z tyt. podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzył zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł. W wykazie podaje się nazwisko i imię (nazwę) podatnika, wysokość umorzonej kwoty oraz przyczyny umorzenia. Wykaz ten wójt podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie urzędu gminy.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy w drodze podjętych uchwał o wysokości stawek podatków lokalnych, obliczone za okres objęty sprawozdaniem wyniosły 93.432zł. Cała kwota obniżenia wynika z obniżek stawek podatku od nieruchomości, ponieważ stawka podatku rolnego na terenie naszej gminy obowiązuje w wysokości ustalonej ustawowo.


 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa

W 2004 roku obowiązywała nowa konstrukcja subwencji ogólnej uwzględniająca zróżnicowanie gmin pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, o czym szczegółowo informowano w objaśnieniach do projektu budżetu gminy.

Subwencja ogólna w budżecie gminy na 2004 r. wynosi 2.980.163 zł. Składa się ona z następujących części:

 • wyrównawczej w wys. 505.522 zł otrzymana w kwocie 252.762 zł, (50 %)

 • równoważącej w wys. 178.761 zł otrzymana w kwocie 89.282 zł, (50%)

 • subwencji oświatowej 2.236.947 zł otrzymana w kwocie 1.769.597 zł (61,3 % - z ratą na lipiec)

 • subwencja rekompensująca roczne skutki ulg i zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych (rolny i leśny) należna za II półrocze 2003 r. i otrzymana w kwocie 55.124 zł. Kwota ta została przekazana gminie w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 12.02.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tyt. ustawowych ulg i zwolnień. Od 2004 roku ta część subwencji ogólnej uległa likwidacji.

Otrzymana kwota subwencji ogólnej stanowi 42,1 % wykonanych w I półroczu 2004 r. dochodów gminy ogółem.


 1. Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych.


W I półroczu 2004 r. gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 429.994 zł oraz środki na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 32.800 zł., stanowią one 13,2 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

Dosdtacje otrzymano z następujących źródeł:

 1. Z budżetu państwa na realizację następujących zadań:

 • z zakresu administracji rządowej 416.790 zł., w tym na: świadczenia społeczne, świadczenia rodzinne, częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, funkcjonowanie USC, prowadzenie ewidencji ludności, oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą – w części niezrefundowanej w 2003 r., aktualizację spisów wyborców i przeprowadzenie wyborów parlamentu europejskiego.

Wykonanie dochodów i realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki Nr 4 i 7.

 • na realizację zadań własnych bieżących gminy 81.403 zł., w tym na dofinansowanie:

 • dożywianie uczniów w szkołach 23.019 zł.,

 • świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) 55.264 zł.

2) Z powiatu na dofinansowanie imprez 1.300 zł:

 • na organizację Pleneru Młodych Plastyków „Sławoborska Paleta” 200 zł.,

 • Ogólnopolski Turniej Szachowy – „Rokosowo 2003” 600 zł.,

 • Konkurs Piosenki „Wygraj sukces” 200 zł.,

 • Turniej rekreacyjno-sportowy sołectw 300 zł.,

 1. z funduszy celowych na realizację zadań własnych 30.988 zł.,

- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska z GFOŚiGW 5.000 zł.

 1. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 32.800 zł z ANR OT Szczecin na pomoc społeczną (zasiłki i pomoc w naturze, dożywienie dzieci w szkole).

Wszystkie otrzymane dotacje i środki finansowe wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.


III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.


Wydatki budżetowe gminy za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły 3.164.597 zł, co stanowi 39,8 % planowanych wydatków na 2004 rok. Dane liczbowe z wykonania wydatków budżetowych gminy przedstawiają załączniki od numeru 5 do 8.


Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik

wykonania

Struktura wyk.wydat.

w budżecie

1

2

3

4

5

Urząd Gminy

4.266.302

1.370.602

32,1

43,3

- wynagrodzenia i pochodne

1.139.794

602.031

52,8


- inwestycje

1.499.990

102.066

6,8

- obsługa długu i spłaty odsetek

37.335

21.119

56,6

- pozostałe wydatki bieżące

1.589.183

645.386

40,6

Zespół Szkół Publicznych

2.280.947

1.226.929

53,8

38,8

- wynagrodzenia i pochodne

1.859.420

1.047.018

56,3


- odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socj.

134.797

-

-

- pozostałe wydatki bieżące

286.730

179.911

62,7

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.401.734

567.066

40,5

- wynagrodzenia i pochodne

297.679

129.302

43,4

17,9

- świadczenia społeczne

1.048.739

409.509

39,0


- pozostałe wydatki bieżące

55.316

28.255

51,1

R A Z E M

7.948.983

3.164.597

39,8

100,0Strukturę rodzajową wykonanych w I półroczu 2004 r. wydatków budżetowych gminy przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy przedstawia poniższe zestawienie.


Wyszczególnienie


Plan po zmianach


Wykonanie


Wskaźnik wykonania

Struktura wyk. wydat. w budżecie

1

2

3

4

5

Wynagrodzenia i pochodne

3.296.893

1.778.351

53,9

56,2

Inwestycje

1.499.990

102.066

6,8

3,2

Świadczenia społeczne

1.048.739

409.509

39,0

12,9

Obsługa długu

37.335

21.119

56,6

0,7

Pozostałe wydatki

2.066.026

853.552

41,3

27,0

R A Z E M

7.948.983

3.164.597

39,8

100,0

Informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek Zespołu Szkół Publicznych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej załączone są do niniejszego sprawozdania i stanowią integralną jego część.


Wydatki budżetowe wykonane przez Urząd Gminy w I półroczu 2004 r. z zakresu zadań własnych wyniosły w 1.344.641 zł., co stanowi 32,1 % planu. Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest brakiem wydatków na realizację planowanych inwestycji. Planowane na ten cel środki w budżecie wynoszą 1.499.990 zł, wyk. 102.066 zł. Szczegółowe informacje na temat realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania.


W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie zadań przez Urząd Gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO Plan 282.620 zł, Wyk. 42.796 zł (15,4%); w tym:

- opracowanie wieloletnich planów: inwestycyjnego i finansowego gminy 5.550 zł.,

- wpłaty gmin przekazane na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku

rolnego 1.511 zł,

- „Budowa wodociągu i modernizacja hydroforni w Krzecku” - zapłata faktury (roszczeniowej) z kosztami postępowania sądowego i odsetkami 24.474 zł.,

- wykonanie studium wykonalności i oddziaływania na środowisko inwestycji – budowa kanalizacji w Białym Zdroju 7.200 zł,

 • zakup pompy głębinowej do hydroforni w Słowieńsku 4.050 zł.


Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 205.566 zł wyk. 97.193 zł (47,3 %)

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i kosztów eksploatacji wodociągów w gminie.

Do ważniejszych wydatków poniesionych w I półroczu 2004 r. w zakresie utrzymania wodociągów należą:

- wynagrodzenia dla pracowników, umowy-zlecenia, pochodne, odpisy 26.325 zł.,

- ekwiwalenty, ryczałty i podróże służbowe pracowników obsługi wodociągów 3.707 zł.,

- dozór techniczny urządzeń specjalistycznych i badania chemiczne i bakteriologiczne wody 2.333 zł.,

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (pobór wody) – 6.750 zł.,

- zakup części zamiennych, usługi transportowe i remontowe w tym: usunięcie awarii wodociągu w Słowieńsku, Krzecku i Kalinie 4.027 zł,

- dostawa wody do sołectwa Biały Zdrój 658 zł.,

- zakup energii elektrycznej 55.561 zł,

Pozostałe wydatki to: zakup odzieży ochronnej i roboczej, środków czystości, serwis oprogramowania systemu „Woda” 999 zł.


Dział 600 Transport i łączność – Plan 40.080 zł wyk. 5.696 zł (14,2 %)

Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych, w tym:

 • transport żużla, zakup kruszywa i innych materiałów do remontów cząstkowych dróg i chodników (przy ul. Świdwińskiej, Białogardzkiej, Kołobrzeskie, w Siodłowie i Powalicach) 4.685 zł.

 • zimowe utrzymanie dróg (transport piasku, odśnieżania) 1.011 zł.


Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 9.000 zł wyk. 8.793 zł (97,7 %)

 • remont mieszkania w Powalicach (materiały) 44 zł.,

 • wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2.771 zł,

 • ogłoszenia o przetargach (sprzedaż nieruchomości), opłaty notarialne i sądowe 3.533 zł,

 • podział nieruchomości, wznowienie granic, wyrysy działek, mapy 2.445 zł.


710 Działalność usługowa 167.600 zł wyk. 18.601 zł (11,1%)

 • wobec braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 10.101 zł.,

 • zapłata faktury 8.000 zł za inwentaryzację przyrodniczą gminy wykonaną przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie.

 • Cmentarze – zakup ksiąg cmentarnych do ewidencji grobów, zakup paliwa do wycinki drzew oraz wywóz śmieci 501 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 11,1 % spowodowane jest odstąpieniem od wykonania w tym roku planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Natomiast wydatki na ułożenie alejki na cmentarzu wystąpią w II półroczu, ponieważ zamówiono już kostkę i oczekuje się na jej dostawę - zapłata nastąpi w II półroczu b.r.


750 Administracja publiczna plan 1.030.801 zł., wyk. 620.089 zł., (60,2 %) w tym:


 • koszty obsługi rady gminy (diety, ryczałty, szkolenia, podróże służbowe ...) 34.187 zł, (52,6 %)

 • wydatki gminy związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach organizacji robót publicznych i interwencyjnych 58.738 zł, w tym:

 • badania profilaktyczne, ekwiwalenty, woda, rękawice ochronne, narzędzia, szkolenia bhp 1.804 zł,

 • koszty wynagrodzeń i pochodnych poniesione przez gminę na zatrudnienie bezrobotnych 56.934 zł.,

 • składki członkowskie z tyt. przynależności gminy do stowarzyszeń i organizacji 6.477 zł.

 • utrzymanie administracji samorządowej (urząd gminy) 520.688 zł, (55,9 %),

w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne 384.163 zł.,

  • wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu, wynagrodzenia pracowników z tyt. umowy – zlecenia, obsługa prawna, podróże służbowe 119.733 zł,

  • zakup i instalacja pieca c.o. 16.792 zł.


754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 114.164 zł, wyk. 24.810 zł, (21,7%)

W dziale tym występują wydatki na:

 • utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w Sławoborzu, Słowieńsku, Rokosowie i Powalicach plan 77.664 zł., wyk. 24.095 zł.,(31,0 %) w tym:

 • ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych 1.201 zł.,

 • udział w zawodach sportowo-gaśniczych i obchodach Dnia Strażaka 284 zł.,

 • zakup paliwa (etylina, olej napędowy), płyny techn.do samochodów i sprzętu specjalnego 2.081 zł.,

 • materiały do remontu pomieszczeń w strażnicy w Sławoborzu 1.597 zł.,

 • części zamienne, farby do konserwacji pojazdów, sprzęt (radiotelefon) mundury 4.394 zł.,

 • naprawa autopompy, pił motorowych i pagerów 3.194 zł.,

 • ogrzewanie remizy w Słowieńsku 879 zł.,

 • badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia ... 750 zł,

 • zakup energii (oświetlenie strażnic i ogrzewanie budynku w Sławoborzu) 2.292 zł.,

 • wydatki na wynagrodzenia i pochodne kierowców i komendanta OSP 6.500 zł.,


 • wydatki z zakresu obrony cywilnej i obronne 6.500 zł., wyk. 715 zł., (11 %), związane z poborem do wojska (koszty podróży).

756 – 75647 Pobór podatków plan 14.400zł., wyk. 3.568 zł (24,8 %)

Wydatki obejmują: wypłaty prowizji dla sołtysów 1.397 zł., koszty egzekucji komorniczej podatków i opłat 714 zł., oraz przesyłki listowe (decyzje, upomnienia ... ) 1.457 zł.

757 Obsługa długu publicznego plan 37.335 zł., wyk. 215.119 zł., (56,6,0%). Są to koszty poniesione na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na finansowanie inwestycji oraz kredytu w rachunku bankowym zaciągniętego w tym roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 904.128 zł., wyk. 234.783 zł.,( 26,0 %)

Z zakresu tego działu Urząd Gminy wykonuje następujące zadania:

 • dowożenie uczniów do szkół plan 151.920 wyk. 92.968 zł., (61,2%)

 • prowadzenie oddziałów przedszkolnych (kl.”0”) plan 145.745zł., wyk. 79.852 zł., (54,8%)

 • pozostała działalność (zakup oprogramowania FK dla szkoły, słodycze dla dzieci) 1.948 zł.,

 • Dokształcanie zawodowe nauczycieli klas „0” 763 zł., (100,0%)

 • Wydatki na inwestycje – budowa hali sportowej plan 599.280 zł., wyk. 59.252 zł., (9,9%).

851 Ochrona zdrowia plan 42.525 zł., wyk. 23.376 zł.,( 55,0 %)

Wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sławoborze oraz przyjętych do realizacji dodatkowych zadań (wnioski kierowane do Komisji w trakcie wykonywania budżetu). Środki Funduszu wykorzystano w sposób następujący:

 • Diety dla członków komisji za posiedzenia, delegacje, szkolenia 1.615 zł.,

 • Utrzymanie placówki opieki nad dzieckiem przy szkole w Sławoborzu (TPD) 10.500 zł.,

 • Utrzymanie punktu kryzysowego w SzOOW i udział w kosztach utrzymania Poradni AA 815 zł.,

 • Opłata wniosków na leczenie odwykowe, realizacja zajęć profilaktycznych („Noe”), przedstawienie nt. profilaktyczne w szkole 2.295 zł.,

 • Organizacja choinki noworocznej i Dnia Dziecka w sołectwach, pożegnanie uczniów gimnazjum, opłata za transport na wyjazd dzieci do kina 4.740 zł,

 • Zakup nagród za udział w konkursie oraz odbiorników TV i radia do świetlicy w Rokosowie 600 zł.


Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 439.114 zł, wyk.156.324 zł.,( 35,6 %),

W dziale tym występują koszty związane z:

 • gospodarką ściekową i ochroną wód na plan 271.993 zł wyk. 93.448 zł (34,4%)

 • gospodarką odpadami - utrzymanie wysypiska śmieci (plantowanie śmieci i dozór wysypiska, opłaty za zanieczyszczenie środowiska 20.000 zł, wyk. 7.942 zł (39,7 %).

 • oczyszczanie wsi ( wywóz śmieci z pojemników usytuowanych w miejscach publicznych, zbiórka śmieci z terenu gminy) plan 8.200 zł., wyk. 2.713 zł.,(33,1%),

 • oświetlenie ulic i placów oraz i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego 113.780 zł., wyk. 51.763 zł (45,5%) w tym: zakup materiałów do montażu punktów świetlnych (Poradz) 3.743 zł.

 • Pozostała działalność: wykonanie przystanku w Kalinie, koszenie trawników, 458 zł., (10,2 %).


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 153.033 zł., wyk. 58.155 zł., (38,0 %)

 • Biblioteka gminna – plan 43.860 zł., wyk. 19.386 zł., (44,2%), w tym: wynagrodzenia i pochodne 12.343 zł., zakup książek do księgozbioru 1.968 zł., oraz komputera 3.340 zł.

 • Domy kultury i świetlice wiejskie plan 101.173 zł., wyk. 38.768 zł ( 38,2%) , w tym:

 • wynagrodzenia i pochodne 10.240 zł.,

 • podróże służbowe 438 zł.,

 • wynagrodzenia z tyt.: umów-zlecenia instruktorów śpiewu i plastyki, zastępstwa w domu kultury w czasie choroby pracownika 7.196 zł.,

 • zakup artykułów do pracy z dziećmi w świetlicach wiejskich (papier, kredki, farby zabawki, gry...) oraz wyposażenia (patelnia elektr. ...), instalacja i naprawa komputerów w kawiarence 1.456 zł.,

 • zakup materiałów bieżących napraw i remontów świetlic (Krzecko, Powalice, Mysłowice) 2.133 zł.,

 • artykułów biurowych, środków czystości, dostawę wody, usł.telekom. (w tym: internet) ....... 3.907 zł.,

 • wydatki na organizację imprez i konkursów oraz Pleneru Plastycznego, konkursu piosenek „Wygraj sukces”, turnieju brydż. i szachowego, wyjazdy dzieci na basen ......... 4.784 zł.,

 • zakup energii (świetlice wiejskie, dom kultury) 7.614 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 678.656 zł., wyk. 37.330 zł., ( 99,8 %)


Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w gminie, które ponoszone są głównie na finansowanie występów drużyn piłkarskich w lidze okręgowej seniorów, juniorów, młodzików i żaków i utrzymanie stadionu oraz na pozostałe dyscypliny sportowe, do których należą: tenis stołowy, szachy, brydż sportowy, strzelectwo i wędkarstwo.

 1. piłka nożna – udział w rozgrywkach klasy „A” i „B” drużyny seniorów oraz juniorów, młodzików i żaków, sparingi i turnieje, koszty przejazdów („busy”, PKS), diety wypłacane zawodnikom za mecze wyjazdowe, koszty podróży sędziów piłkarskich i ryczałty za sędziowanie, wynagrodzenie trenerów, badania lekarskie, zgłoszenia i opłaty regulaminowe, zakup sprzętu piłkarskiego, wyposażenie apteczki, woda mineralna, pranie strojów sportowych (proszek do prania), ... 28.100 zł.

 2. tenis stołowy - udział w zawodach (koszty podróży, diety, zgłoszenia, licencje) wynagrodzenie trenera 4.005 zł.,

 3. brydż sportowy - koszty przejazdów na zawody 257 zł.,

 4. strzelectwo – organizacja zawodów strzeleckich, (puchar, nagrody, amunicja) 230 zł.,

 5. Utrzymanie stadionu w Sławoborzu oraz boisk w sołectwach: przygotowanie boisk do rozgrywek ligowych i imprez sportowo-rekreacyjnych: zakup paliwa do kosiarki, wałowanie boiska w Sławoborzu, koszenie i wałowanie boisk w sołectwach, zakup plandeki - zadaszenie, zakup materiałów remontowych ... 3.070 zł

Z zakresu inwestycji w tym dziale – budowa obiektu socjalnego na stadionie – wydatki dotyczą kosztów przygotowania wniosku na dofinansowanie budowy (podróże służbowe) 1667 zł.


V. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej


Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje w kwocie 416.790 zł, którą wykorzystano w kwocie 354.565 zł, tj. 85,1 % otrzymanych środków. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2003 r. przedstawia załącznik nr 7.


Zdania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Gminy, to:

 • Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych 21.115 zł,

 • Aktualizacja spisów wyborców 225 zł,

 • Wybory parlamentu europejskiego 8.115 zł,

Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania administracji rządowej z zakresu opieki społecznej, do których należą:

 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.701 zł,

 • zasiłki i pomoc w naturze 111.135 zł,

 • zasiłki pielęgnacyjne, wychowawcze i rodzinne 2.370 zł

 • częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników 44.502 zł,

 • świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 161.402 zł.


W I półroczu 2004 gmina otrzymała refundację kosztów poniesionych w 2003 r. na oświetlenie ulic, dróg i placów, dla których nie jest zarządcą w wysokości 20.641 zł, co spowodowało zaniżenie wskaźnika wykonania wydatków realizowanych z otrzymanych dotacji.


VI. Realizacja inwestycji


W budżecie gminy na 2004 r. Gminy przyjęto do realizacji następujące zadania inwestycyjne:


 1. Budowa kanalizacji w Białym Zdroju,

 2. Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej hali sportowej i rozpoczęcie jej budowy,

 3. Budowa obiektu socjalnego na stadionie


Poniesione wydatki inwestycyjne w I półroczu 2004 dotyczyły:


 1. realizacji zobowiązań z roku ubiegłego tj.: zapłaty końcowej faktury dot. budowy wodociągu i modernizacji hydroforni w Krzecku 22.783 zł., oraz zapłaty faktury za zakupiony komputer do biblioteki 3.764 zł.

 2. opracowań dot. inwestycji infrastrukturalnych i budowy obiektów:

 • Budowa kanalizacji w Białym Zdroju: opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko 7.200 zł.,

 • Budowa hali sportowej przy szkole: nadzór inwestorski wg umowy, częściowa zapłata za projekt, wykup działki pod budowę, koszty sporządzenia aktu notarialnego, wyrysy, warunki przyłączenia gazu, wykonanie audytu energetycznego 59.252 zł.

W trakcie wykonywania budżetu, w związku z przekazaniem gminie obowiązku realizacji świadczeń rodzinnych, otrzymano dotację w kwocie 6.400 zł na zakupy inwestycyjne, tj. utworzenie stanowisk komputerowych. Z otrzymanej kwoty wydatkowano na ten cel 3.763 zł.


Źródłem pokrycia deficytu budżetu, który wystąpił w momencie wprowadzenia do budżetu inwestycji wymienionych w poz. 1 – 3, miał być kredyt bankowy, jako udział środków własnych w finansowaniu inwestycji. Kredyt nie został zaciągnięty, ponieważ zadania realizowane były cząstkowo, co uniemożliwiało podjęcie zdecydowanych działań w kierunku zabezpieczenia pełnego ich finansowania w postaci kredytu. Następstwem zaangażowania środków pieniężnych na poczet wydatków inwestycyjnych była niewystarczająca ilość środków finansowych na realizację zobowiązań wynikających z wykonania zadań bieżących, do których należały m.in. remonty świetlic, chodników i dróg. Zaciągnięcie kredytu w rachunku bankowym w kwocie 100.000 zł oraz dodatkowe dochody nieprzewidziane na etapie planowania budżetu doraźnie rozwiązały problem i umożliwiły przystąpienie do wykonania tych zadań. Ale, jak już wspomniano kredyt musi być oddany w całości na koniec roku i jeśli nie zgromadzi się dochodów własnych w tej wysokości zaciągnięcie kredytu na wydatki inwestycyjne będzie nieuniknione.
Wójt Gminy


Oskar Smulski

Oprac. Skarbnik Gminy Maria Wróbel