Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u121

 

UCHWAŁA Nr XX/121/2004

RADY GMINY W SŁAWOBORZU

z dnia 03 listopada 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz.: 151), art. 109 i 110 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2004 r. „Plan inwestycji na lata 2004 – 2005”

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 120 000 zł.,

w tym: dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji 120 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 765 500 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY – 6 965 663,00 zł

WYDATKI – 6 988 503,00 zł

ROZCHODY – 385.000,00 zł

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 407 840 zł, który pokryty zostanie przychodem pochodzącym z kredytu zaciągniętego w banku krajowym. Na spłatę rat pożyczki i kredytów przeznacza kwotę 385.000 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na

2004 rok i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.
Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Gminy nr XX/121/2004

z dnia 03.11.2004DZIAŁ

Rozdział

Nazwa

Dochody


Wydatki


Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie


010


ROLNICTWO I ŁOWIECTWO


120 000


268 00001010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


120 000


268 0000633

dotacje …


120 000

6050

wydatki inwestycyjne jednostek
268 000


801


OŚWIATA I WYCHOWANIE122 500
80195

Pozostała działalność122 500
6050

wydatki inwestycyjne jednostek122 500926


KULTURA FIZYCZNA I SPORT
620 00092695

Pozostała działalność
620 0006050

wydatki na inwestycje
620 000
RAZEM


120 000

122 500

888 000 

Uzasadnienie:I. Dochody

1. Zmniejszenia dochodów ogółem – 120 000 zł:

W związku z wprowadzeniem zmian do planu inwestycyjnego w części dot. inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Białym Zdroju” zmniejsza się planowane dochody budżetowe gminy na 2004 r. o kwotę dotacji z budżetu państwa w wys. 120.000 zł., jako źródło dofinansowania tej inwestycji.

II. Wydatki

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 888 000 zł wobec :

a) nie przystąpienia w 2004 r. do realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w

Białym Zdroju” o planowanej wartości 268 000 zł,

b) nie przystąpienia w 2004 r. do budowy obiektu socjalnego na stadionie o wartości

planowanych nakładów 620 000 zł.

  1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 122 500 zł - na pokrycie w 2004 r. kosztów związanych z realizacją inwestycji „Budowa hali sportowej”

Planowana w budżecie gminy kwota na budowę hali sportowej wynosi 349.800 zł, w tym: środki

z budżetu gminy 299.800 zł i dotacja z MENiS 50.000 zł. Harmonogram rzeczowo – finansowy

w złożonym do MENiS wniosku przewiduje, iż na realizację I etapu budowy w 2004 r.

przeznacza się 268.000 zł, w tym środki własne z budżetu gminy 218.000 zł. Zważywszy, że

dotychczas, przed rozpoczęciem budowy wydatkowano już 204.300 zł, sfinansowanie budowy

w części objętej wnioskiem na 2004 r. wymaga uzupełnienia w kwocie 122 500 zł.

Nakłady łączne na budowę hali sportowej w 2004 r. wyniosą 472.300 zł ( projekt i pozostałe koszty 204 300 zł + proces budowy 268 000 zł).

Oprac. Skarbnik Gminy M.Wróbel