Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u122

 

UCHWAŁA Nr XX/122/2004

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 3 listopada 2004 roku


w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

zajęć dla pedagoga szkolnego.


Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta

Nauczyciela - (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.), po uzyskaniu

opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rada Gminy w Sławoborzu

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla

pedagoga szkolnego od dnia 1 września 2004 r. w ilości 22 godzin.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od dnia 1września 2004 roku.