Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u123

 

Uchwała Nr XX/123/ 2004

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 03 listopada 2004 rokuw sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze .


Na podstawie art.18 ust.. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust.1ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku / tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zmianami Dz. U. Nr 129 poz.1447 z 2001 roku i Dz. U. Nr 154 poz. 1800 z 2001 roku /

Rada Gminy uchwala, co następuje :


§ 1 Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości

stanowiące Gminny Zasób Nieruchomości w obrębie Jastrzębniki:


a)działka nr 37/2 o pow. 1,05444 ha

b)działka nr 38/2 o pow. 0,68 ha§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .