Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 54

Uchwała Nr VIII/54/2003

Rada Gminy w Sławoborzu

Z dnia 23 lipca 2003 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 151/, art. 109 i 110 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 159.000 zł., w tym:

- dotacje z powiatu 2.400.00

- środki pozyskane z innych źródeł 200,00

- dochody własne 156.400.00

2.      Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 159.000 zł., w tym:

- na zadania własne bieżące – 131.800,00

- na zadania inwestycyjne – 27.200,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. ]

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

 

DOCHODY – 5.950.018,00 zł.

WYDATKI – 6.288.518,00 zł.

 

Po wprowadzeniu powyższych zmian wynik finansowy budżetu gminy uległ zmianie, deficyt budżetu wynosi 338.500 zł., który pokryty został:

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych 85.397 zł.,

- wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych 413.103 zł.

- oraz przez zaciągnięcie kredytu na inwestycje w kwocie 200.000 zł.

Na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się 360.000 zł.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na 2003 rok i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Dział rozdział

§

Nazwa

DOCHOD

WYDATKI

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

710

 

Działalność usługowa

 

 

7,100

 

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

 

 

7,100

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

7,100

 

750

 

Administracja publiczna

 

 

16,000

 

 

75095

Pozostała działalność

 

 

16,000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

 

 

11,300

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4,000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

600

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

 

100

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne I ochrona p-pożarowa

 

 

23,800

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

 

23,800

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe

 

 

2,000

 

 

4260

Zakup energii

 

 

5,000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

1,800

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne…

 

 

15,000

 

756

 

Doch. Od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

53,100

 

 

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, leśnego,…

53,000

 

 

 

 

032

Podatek rolny

52,800

 

 

 

 

034

Podatek od śr. transportowych

300

 

 

 

801

 

Oświata i wychowanie

 

 

9,000

 

 

80195

Pozostała działalność

 

 

9,000

 

 

4440

Odpis na ZFŚS

 

 

9,000

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100,000

 

85,000

 

 

90002

Gospodarka odpadami

100,000

 

85,000

 

 

083

Wpływy z usług

100,000

 

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

6,600

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

 

78,400

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4,800

 

4,800

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice

4,000

 

4,800

 

 

083

Wpływy z usług

3,300

 

 

 

 

232

Dotacje celowe otrz. Z powiatu

1,500

 

 

 

 

4220

Zakup środków żywności

 

 

700

 

 

4260

Zakup energii

 

 

4,100

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

1,100

 

13,300

 

 

232

Dotacje otrzymane z powiatu

300

 

 

 

 

270

Środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bież. Gmin poz. Z inn. Źródeł

800

 

 

 

 

4210

Zakup wyposażenia i mater.

 

 

1,100

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne…

 

 

12,200

 

 

 

RAZEM

159,000

 

159,000

 

 

UZASADNIENIE

 

Zwiększenie dochodów budżetu gminy nastąpiło z niżej wymienionych źródeł:

 

1.      podatek rolny i od środków transportowych (zapłata zaległości z ubiegłych lat) 53.100,00 zł

2.      wpływy za składanie odpadów z odwiertu oraz odpadów komunalnych 100.000, zł

3.      wpływ z usług (organizacja zabawy sylwestrowej) 3.300,00 zł

4.      dotacje otrzymane z powiatu na częściowe pokrycie kosztów organizacji imprez i konkursów w domu kultury 2.400,00 zł

5.      środki otrzymane z AWRSP OT Filia Koszalin na organizację „Turnieju szachowego Rokosowo 2003” 200,00 zł

Zwiększa się wydatki budżetu gminy, w związku z przyjęciem do realizacji nowych przedsięwzięć bądź koniecznością pokrycia wyższych niż planowano kosztów wykonania zadań występujących w budżecie:

1.      na opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały działek, wznowienie granic, zakup usług związanych z wykonaniem map i wyrysów). Zaplanowane na ten cel środki zostały już wykorzystane, na zabezpieczenie wydatków, które występują jeszcze w tym roku przewiduje się dodatkowo kwotę 7.100 zł

2.      pokrycie nie refundowanych dotąd przez AWRST OT Szczecin kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach „lokalnego programu aktywizacji zawodowej byłych pracowników PGR i członków ich rodzin” 16.000 zł

3.      wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach gaszenia pożarów, w związku z wykorzystaniem przewidzianej na ten cel kwoty 2.000 zł

4.      na pokrycie opłat za zużytą energię w strażnicy OSP (wykorzystano już całoroczny plan wydatków na zakup energii) 5.000 zł

5.      koszt wykonania przedmiotu robót i kosztorysu na wykonanie remontu – adaptacji pomieszczeń garażowych OSP w Sławoborzu 1.800 zł oraz udział środków z budżetu gminy – 30% wartości zadania – 15.000 zł. Zadanie pilotowane przez KPPSP w Świdwinie w ramach „programu odbudowy infrastruktury ochrony przeciwpożarowej na terenach popegeerowskich”. Realizacja zadania przewidywana jest w systemie robót publicznych, przewiduje się zatrudnienie 6 bezrobotnych na 6 miesięcy

6.      opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tyt. Składowania odpadów na wysypisku w Lepinie 78.400 zł., w tym odpadów komunalnych za 2002 r. 14.800 zł., oraz koszty dozoru wysypiska w 2003 r. 6.600 zł

7.      pokrycie częściowych wydatków związanych z organizacją imprez w domu kultury:

- „Eurogimnazja 2003” – 800 zł,

- konkurs piosenki „Wygraj sukces” 200 zł,

- II Powiatowy Plener „Sławoborska Paleta” 500 zł,

- Ogólnopolski Turniej Szachowy „Rokosowo 2003” 800 zł,

- turniej rekreacyjno-sportowy 300 zł

8. zakup energii (zwiększone zużycie w świetlicach wiejskich 4.100 zł

9. W miesiącu maju b. r. złożono wniosek w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na „Budowę Centrum Informacji Turystycznej i Integracji Europejskiej”, wykorzystując do tego opracowany 3 lata temu projekt na budowę obiektu socjalnego na stadionie. Koszty adaptacji projektu i opracowania oddziaływania na środowisko (dokument stanowiący załącznik do wniosku) wyniosły 12.200 zł. Nakłady na budowę Centrum … kształtują się w wysokości 212.010 EURO. Wnioskowane dofinansowanie z funduszu Phare w ramach „programu współpracy przygranicznej w regionie morza bałtyckiego” 80% wartości zadania, tj. 680.000 zł. W chwili przyjęcia wniosku do realizacji i potwierdzenia wielkości dofinansowania gmina winna zapewnić udział własny ( pokrycie proponuje się kredytem bankowym) w kwocie ca 200.000 zł.

10. Na etapie projektu sporządzania projektu budżetu gminy otrzymano zawiadomienie o przyznaniu dotacji w kwocie 9.000 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, ujmując ją po stronie dochodów lecz nie uwzględniając jej po stronie wydatków, w związku z czym w niniejszej uchwale wprowadza się zmianę polegającą na ujęciu tej kwoty po stronie wydatków (80195 § 4440).

 

 

 

Oprac. Skarbnik Gminy M. Wróbel