Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 55

Uchwała Nr VIII/55/2003

Rada Gminy w Sławoborzu

Z dnia 23 lipca 2003 roku

 

W sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalenia budżetu.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      W celu opracowania projektu budżetu gminy Wójt Gminy w terminie do 15 września wydaje zarządzenie w sprawie założeń do projektu budżetu na kolejny rok budżetowy.

2.      Pracownicy Urzędu Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do opracowania materiałów planistycznych w oparciu podane wskaźniki i zasady planowania wydatków do 5 października. Rady sołeckie mają składać do skarbnika gminy wnioski w sprawie zadań do realizacji z terenu ich działania do dnia 1 października, które po opracowaniu przedstawione będą wójtowi gminy celem ich weryfikacji i zatwierdzenia do ujęcia w projekcie budżetu.

3.      Projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych sporządzają w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej załączają do nich kalkulacje i uzasadnienia. Do projektu planu finansowego załącza się informację dotyczącą przewidzianego na dzień 31 grudnia stan zobowiązań i zależności oraz informację o majątku będącym w użytkowaniu jednostki.

4.      Podmioty spoza sektora finansów publicznych, realizujące zadania samorządu terytorialnego mogą się ubiegać o dotacje z budżetu jeżeli zadania statutowe są zbieżne z zadaniami publicznymi samorządu terytorialnego w terminie do 15 wrześni. Wnioski składa się u pracowników merytorycznie odpowiedzialnych według zasad określonych uchwałą Rady Gminy w sprawie trybu postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

5.      Opracowane materiały planistyczne przekazywane są Skarbnikowi Gminy nie później niż 10 października.

 

§ 2

 

Na podstawie otrzymanych projektów planów jednostek organizacyjnych, otrzymanych, zweryfikowanych wniosków przez pracowników merytorycznych, jak również skalkulowanych dochodów własnych budżetu gminy, dotacji i subwencji – Skarbnik opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu w terminie do dnia 6 listopada i przedkłada Wójtowi Gminy z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

 

§ 3

 

1.      Opracowany na podstawie przedłożonych przez Skarbnika materiałów projektu budżetu Wójt Gminy przedkłada wraz z informacją o stanie mienia komunalnego z objaśnieniami Radzie Gminy do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2.      Opracowany projekt budżetu Wójt Gminy przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy w terminie określonym w ust. 1.

3.      W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Gminy, Wójt Gminy przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.

4.      Jednostki organizacyjne gminy opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w pkt. 3 nie później niż do 22 grudnia przed rokiem budżetowym.

 

§ 4

 

1.      Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przesyła projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady Gminy.

2.      Komisje Rady w terminie do 1 grudnia roku przedbudżetowego odbywają posiedzenia, na których opiniują budżet.

3.      Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatków przewidzianego w projekcie zobowiązane jest wskazać źródło jego sfinansowania.

4.      Opinie komisji przedstawiane są komisji właściwej do spraw budżetu, która w terminie do 10 grudnia roku przedbudżetowego formuje ostateczną opinię i przedkłada ją Wójtowi Gminy.

5.      Bez zgody Wójta Gminy, Rada Gminy nie może wprowadzać w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów, zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu gminy.

 

§ 5

 

1.      Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji właściwej ds. budżetu oaz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 7 dni przedkłada Radzie Gminy skorygowany projekt budżetu.

2.      Ostateczne wnioski komisji ds. budżetu nie uwzględnione w projekcie wymagają uzasadnienia.

3.      Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej należy przedstawić przed ustaleniem budżetu na sesji, na której będzie uchwalana uchwała budżetowa.

 

§ 6

 

1.      Budżet uchwala się przed rozpoczęciem roku budżetowego.

2.      budżetowego szczególnie uzasadnionych przypadkach budżet może być uchwalony nie później niż do 31 marca roku budżetowego.

 

§ 7

 

1.      Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

1.      prognozowane dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji;

2.      wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem:

*wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;

- dotacji;

- wydatków na obsługę długu;

- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę;

- w uchwale budżetowej gminy określa się także dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych.

* wydatków majątkowych,

c) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy;

d) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych;

e) plany przychodów i wydatków środków specjalnych;

f) plany przychodów i wydatków funduszy celowych;

g) upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego;

h) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami;

i) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, terytorialnego budżecie gminy, której powierzono realizację tych zadań.

3. Uchwała budżetowa Rady Gminy Sławoborze może zawierać:

a) określenie oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej w szczególności określonej w art. 110, ust. Ustawy o finansach publicznych,

b) upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu miasta,

c) upoważnienie dla Wójta Gminy dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 2 ust. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,

d) określenie kwoty do jakiej Wójt Gminy jest upoważniony do udzielenia poręczeń i gwarancji,

e) inne upoważnienia dotyczące wykonywania budżetu gminy.

 

§ 8

 

Do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy dołącza:

1.      informację o stanie mienia komunalnego,

2.      objaśnienia,

3.      informację o stanie zobowiązań finansowych i wierzytelności gminy,

4.      prognozę długu.

 

§ 9

 

Informacje o stanie mienia komunalnego, stanowiąca załącznik do uchwały, winna zawierać wyczerpujące dane dotyczące:

1.      przysługujących gminie praw własności,

2.      innych niż własność praw majątkowych, majątkowych tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,

3.      zmian w stanie mienia komunalnego, komunalnego zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

4.      dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywaniu posiadania.

 

§ 10

 

Objaśnienia do projektu budżetu winny zawierać:

1.      w zakresie dochodów – omówienie źródeł dochodów,

2.      w zakresie wydatków – omówienia wydatków

1.      wydatków jednostek budżetowych i wydatków na zadania budżetowe z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych,

2.      dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku,

3.      wydatków majątkowych,

4.      wydatków na zadania administracji rządowej zlecone gminom,

3.      omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodów związanych z ewentualnymi spłatami zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego i pożyczki,

4.      omówienie źródeł przychodów środków specjalnych oraz rozchodów w szczególności określonej dla jednostek budżetowych,

5.      informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmują m. in.:

1.      nazwę inwestycji,

2.      źródła finansowania,

3.      ogólny koszt inwestycji,

4.      datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

 

§ 11

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 12

 

Traci moc uchwała Nr XXXI/178/97 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 października 1997 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informujących towarzyszących projektowi budżetu.

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma