Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 56

Uchwała Nr VIII/56/2003

Rada Gminy w Sławoborzu

Z dnia 23 lipca 2003 roku

 

W sprawie uchwalenia „Regulaminu Stadionu Sportowego w Sławoborzu”.

                                                   

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz uchwały Nr 11/15 z dnia 19 maja 2002 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji klubów piłkarskich dotyczącej obowiązku z dniem 1.07.2003 r. wyposażenia obiektu w regulamin stadionu – Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się „Regulamin Stadionu Sportowego w Sławoborzu”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma

Załącznik

do uchwały Nr VIII/56/2003

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 23 lipca 2003 r.

 

 

 

REGULAMIN STADIONU SPORTOWEGO W SŁAWOBORZU

 

§ 1

 

Zakres obowiązków

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze stadionu Gminnego w Sławoborzu.

 

§ 2

 

Przeznaczenie

 

1.      Stadion służy do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich oraz imprez rekreacyjno – sportowych, a także innych imprez masowych.

2.      Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania stadionu muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

 

§ 3

 

1.      Widzowie muszą zajmować miejsca na trybunach lub w obszarach określonych przez służby porządkowe.

2.      Przebywanie na stadionie w dni bez imprez określa użytkownik stadionu.

 

§ 4

 

Kontrola wejściowa

 

Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób – również przy użyciu środków technicznych – celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo na wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.

 

§ 5

 

Zachowanie na stadionie

 

1.      Każdy, kto przebywa na stadionie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził ani nie zagrażał innym.

2.      Widzowie powinni stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej oraz do zaleceń spikera stadionu.

3.      Ze względów bezpieczeństwa i dla zwalczania niebezpieczeństw, widzowie są zobowiązani na żądanie policji albo służby porządkowej zajmować miejsca inne niż wskazane na kartach wstępu, również w innych sektorach.

4.      Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

§ 6

 

Zakazy

 

1.      Zabrania się wnoszenia na stadion następujących przedmiotów:

1.      broni wszelkiego rodzaju,

2.      przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,

3.      pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,

4.      butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału,

5.      przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki,

6.      fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,

7.      drzewców do flag i transparentów,

8.      instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,

9.      napojów alkoholowych,

10.  zwierząt.

2.      Ponadto zakazuje się:

1.      wchodzenie lub przechodzenie przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,

2.      wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów ( np. boisko, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),

3.      rzucania wszelkimi przedmiotami,

4.      rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących,

5.      sprzedawania towarów i kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek,

6.      pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,

7.      załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów.

 

§ 7

 

Odpowiedzialność

 

Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać właścicielowi stadionu.