Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 58

Uchwała Nr VIII/58/2003

Rada Gminy w Sławoborzu

Z dnia 23 lipca 2003 roku

 

 

W sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy Sławoborze nieruchomości niezabudowane położone na terenie Gminy Sławoborze.

Na podstawie art. 18 ust.2pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przejąć od Nadleśnictwa w Świdwinie nieodpłatnie na mienie komunalne następujące nieruchomości:

 

1.      miejscowość Biały Zdrój:

- działka Nr 118/6 o pow. 1,4600 ha – droga

2) miejscowość Międzyrzecze:

działka Nr 288/3 L o pow. 0,2400 ha - zbiornik szamba

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma