Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 59

Uchwała Nr VIII/59/2003

Rada Gminy w Sławoborzu

Z dnia 23 lipca 2003 roku

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości niezabudowanych stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust.2pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zm./ oraz art.13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami dnia 21 sierpnia 1997 r. /tekst jednolity – Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyrazić zgodę na nieodpłatne przekazanie nieruchomości niezabudowanych stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze dla Nadleśnictwa w Świdwinie w celu zrzeczenia się ich, gdyż są to drogi leśne położone w enklawie leśnej i dla Gminy zbyteczne:

 

Miejscowość: Ciechnowo:

- działka nr 6 o pow. 0,29 ha – droga,

- działka nr 17 o pow. 0,06 ha – droga,

- działka nr 18 o pow. 1,01 ha – droga,

- działka nr 22 o pow. 0,30 ha – droga,

- działka nr 28 o pow. 0,48 ha – droga,

- działka nr 36 o pow. 0,03 ha – droga,

Miejscowość Powalice:

- działka nr 150 o pow. 2,87 ha – droga,

- działka nr 128 o pow. 0,25 ha – droga,

- działka nr 139/4 o pow. 0,17 ha – droga,

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma