Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 61

U c h a ł a Nr IX/ 61/2003

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 26 września 2003 roku

 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy.

 

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 1070 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W głosowaniu tajnym wybrano ławników do:

 

Sądu Rejonowego w Białogardzie:

1.      Pani Dorota Łepik

2.      Pani Wanda Pizon

 

Sądu Pacy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie:

1.      Pani Grażyna Zakonek

2.      Pan Roman Tyma

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtami Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma