Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 62

U c h a ł a Nr IX/ 62/2003

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 26 września 2003 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 151), art. 109 i 110 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 188.288 zł., w tym:

- dotacje z funduszy celowych 17.988,00

- dochody własne 170.300,00

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 47.988 zł., w tym:

- na zadania własne bieżące – 47.988,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

 

DOCHODY – 6.200.827,00 zł.

WYDATKI – 6.399.027,00 zł.

 

Po wprowadzeniu powyższych zmian wynik finansowy budżetu gminy uległ zmianie, deficyt budżetu wynosi 198.200 zł., który pokryty został:

- nadwyżką budżetu z lat ub. 85.397 zł.,

- wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 413.103 zł., oraz przez zaciągnięcie kredytu na inwestycje w kwocie 89.700 zł.

Na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się 390.000 zł.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na 2003 r. i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma

 

 

Załącznik Nr 1

Dział Rozdział §

 

NAZWA

DOCHODY

WYDATKI

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

400

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

 

 

30,000

40002

Dostarczanie wody

 

 

 

30,000

4260

Zakup energii

 

 

 

20,000

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

3,000

4430

Różne opłaty i składki

 

 

 

7,000

600

Transport i łączność

 

 

 

10,000

60016

Drogi publiczne gminne

 

 

 

10,000

4210

Zakup wyposażenia i materiałów

 

 

 

8,000

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2,000

750

Administracja publiczna

 

 

 

70,000

75022

Rady gminy

 

 

5,188

 

303

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

5,188

 

75023

Urzędy gmin

 

 

 

5,000

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

5,000

75095

Pozostała działalność

 

 

 

65,000

4010

Wynagrodzenia osobowe…

 

 

 

47,000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

9,800

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

1,200

4430

Różne opłaty i składki

 

 

 

7,000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

2,500

15,000

15,000

75412

Ochotnicze straże pożarne

 

2,500

 

 

097

Pozostałe dochody

 

2,500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

7,000

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

8,000

6050

Wydatki na inwestycje

 

 

15,000

 

756

Dochód od os. praw., od os. fiz. I od innych jednostek

 

82,000

 

 

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

2,000

 

 

035

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłat w formie kart pod.

 

2,000

 

 

75615

Wpływy z pod. Rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych…

 

80,000

 

 

031

Podatek od nieruchomości

 

58,000

 

 

032

Podatek rolny

 

16,000

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat

 

6,000

 

 

758

Różne rozliczenia

2,200

7,200

 

 

75814

Różne rozliczenia finansowe

 

7,200

 

 

092

Pozostałe odsetki

 

7,200

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

2,200

 

 

 

092

Pozostałe odsetki

2,200

 

 

 

853

Opieka społeczna

 

800

 

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

 

200

 

 

092

Pozostałe odsetki

 

200

 

 

85328

Usługi opiekuńcze…

 

600

 

 

083

Wpływy z usług

 

600

 

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

 

 

 

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

 

7,988

 

13,176

244

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.

 

7,988

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

13,176

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

90,000

 

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

10,000

 

 

244

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.

 

10,000

 

 

90002

Gospodarka odpadami

 

80,000

 

 

083

Wpływy z usług

 

80,000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

 

70,000

 

 

RAZEM

2,200

190,488

90,188

138,176

 

Uzasadnienie

 

        I.            Zwiększenia po stronie dochodów budżetu gminy w 2003 r. pochodzą z niżej wymienionych źródeł:

1.      podatek od nieruchomości od osób prawnych (wpływy z tytułu korekt deklaracji podatkowych złożonych na 2003 r. wyliczone ze skutkiem w skali roku) 58.000 zł,

2.      podatek rolny od osób prawnych (wpływ zaległości i korekty deklaracji podatkowych złożonych za 2003 r.) 16.000 zł.,

3.      ponadplanowe wpływy z opodatkowania w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez US Białogard) 2.000 zł.,

4.      odsetki z tyt. Nieterminowych wpłat podatków i opłat 6.000 zł.,

5.      gromadzenie odpadów powierniczych z odwiertu Sławoborze 2 (wstępnie przyjmuje się,, że w 2003 r. będzie 2 000 Mgx40 zł.,) 80.000 zł.,

6.      dotacja z GFOŚiGW na realizacje zadań bieżących z zakresu oczyszczania ścieków i ochrony wód 10.000 zł.,

7.      dotacja celowa ze stowarzyszenia „Pomerania” na pokrycie kosztów wypoczynku dzieci w ramach współpracy polsko-niemieckiej 7.988 zł.,

8.      pozostałe dochody (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług opiekuńczych i pozostałe…) 8.300 zł.

     II.            Zwiększenie po stronie wydatków budżetu gminy w 2003 r.:

1.      na drogi publiczne gminne 10.000 zł.,

1.      pokrycie ponadplanowych wydatków związanych z wykonaniem chodnika w Słowieńsku i poprawę wjazdów przy ul. Kolejowej i Kołobrzeskiej (zakup płytek chodnikowych, cementu, podsypki, transport) 3.700 zł.,

2.      przełożenie chodnika przy ul Kolejowej w Sławoborzu – zakup kostki „polbruk” (w ramach szkolenia bezrobotnych) 5.000 zł.,

3.      podatek VAT od faktur za wykonanie remontu drogi w Ślepce-Krzesimowie 1.300 zł,

2.      zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach organizacji robót publicznych i interwencyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne 58.000 zł.,

3.      składki z tyt. Członkostwa w Mig Dorzecza Parsęty 7.000 zł.,

4.      wymiana komputera w sekretariacie UG oraz zakup oprogramowania i drukarki 5.000 zł. (dotychczas używany – od 1994 r. nie nadaje się do dalszej eksploatacji).

5.      zakup energii zużywanej w hydroforniach i stacjach wodociągowych ( na koniec m-ca lipca na plan 53.500 wykorzystano 50.893 zł., m.in. z powodu znacznego wzrostu zużycia energii w hydroforni w Krzecku (20.000 zł.,

6.      pokrycie zwiększonych wydatków związanych z dostawą wody (remonty urządzeń, opłaty za korzystanie ze środowiska) 10.000zł.,

7.      pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych 15.000 zł., (w ramach przeniesienia z planowanych wydatków na inwestycje – wniosek KR PSP w Świdwinie),

8.      dofinansowanie kosztów pobytu młodzieży na koloniach w ośrodku wypoczynkowym w Kołobrzegu w ramach współpracy z niemiecką gminą Loiching 13.176 zł.,

 

W poz. 2,3,4 zwiększenie wydatków pokryto ze zmniejszenia planu wydatków na opłaty za korzystanie ze środowiska z tyt. Składowania odpadów powierniczych – 70.000 zł.

Ponadto w wyniku wprowadzonych zmian:

- zmniejsza się deficyt budżetu o z 338.500 zł do 198.200 zł tj. o 140.300zł., z części podlegającej pokryciu kredytem bankowym – po zmianie w kwocie 89.700 zł.

- zwiększa się rozchody budżetu gminy o 30.000 zł, na spłatę w 2003 r. dodatkowo 1 raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Sławoborzu. Zmiana regulaminu w zakresie umarzania części zaciągniętych pożyczek z 50% na 30 % spowodowała, iż wystąpienie o umorzenie może wystąpić po spłacie 70% udzielonej w kwocie 800.000 zł pożyczki tj. 560.000 zł (spłacono 420.000 zł).

Wniosek kierownika GOPS o zwiększenie wydatków na świadczenia z pomocy społecznej załatwiony będzie poprzez przeniesienie wydatków zaplanowanych na dodatki mieszkaniowe, gdzie stwierdza się realne prawdopodobieństwo niepełnego ich wykorzystania do końca b.r..

 

Oprac. Skarbnik Gminy Maria Wróbel