Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 63

U c h a ł a Nr IX/ 63/2003

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 26 września 2003 roku

 

w sprawie zaliczenia dróg do dróg gminnych na terenie gminy Sławoborze.

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 71 poz. 838 z 2000 roku z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Świdwińskiego Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zalicza się do dróg gminnych drogi zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtami Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

W Szczecinie

Wydział Nadzoru i Kontroli

Biuro Prawne

 

 

Dotyczy: uchwały Nr IX/63/2003 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 26.09.2003 r.

 

 

Oświadczam, że na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Sławoborze przedłożę projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze, w którym uwzględniony zostanie m. In. Zapis dotyczący uchylenia uchwały Nr IX/63/2003.

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma

 

 

Szczecin, dnia 06 listopada 1003

 

PN.2.S.0911-214/2003

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

stwierdzam nieważność

§ 3 uchwały Nr IX/63/2003 Rady Gminy w Sławoborzu w sprawie zaliczenia dróg do dróg gminnych na terenie gminy Sławoborze.

 

UZASADNIENIE

 

Dnia 26 września 2003 r. Rada Gminy w Sławoborzu podjęła uchwałę Nr IX/63/2003 w sprawie zaliczenia dróg do dróg gminnych na terenie gminy Sławoborze. W § 3 ww. uchwały Rada Gminy zawarła zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tym samym nie uznała uchwały jako aktu prawa miejscowego.

W ocenie organu nadzoru podmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

W tej sytuacji przy określeniu wejścia w życie uchwały ma zastosowanie przepis art.13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 ze zmianami), zgodnie z którym w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy.

Z uwagi na przedmiot regulacji uchwały Nr IX/63/2003 Rady Gminy w Sławoborzu z 26 września 2003 r. w odniesieniu do terminu wejścia w życie tej uchwały ma także zastosowanie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zmianami),który stanowi, że pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii i zaliczeniu jej do innej kategorii następuje do końca trzeciego kwartału, z mocą od 1 stycznia następnego roku.

W świetle powyższego przedmiotowa uchwała powinna wejść w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Konstytucyjną cechą aktu prawa miejscowego jest jego powszechne obowiązywanie na obszarze gminy. Oznacza to, że akt ten adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy oraz bezpośrednio rozstrzyga o ich prawach i obowiązkach. Pod pojęciem aktów prawa miejscowego stanowionych przez samorządowe organy stanowiące należy zatem rozumieć tylko takie akty, które są powszechnie obowiązujące, czyli kreują sytuację prawną podmiotów nie związanych organizacyjnie i nie podporządkowanych organom administracji.

Uregulowania przyjęte w uchwale Nr IX/63/2003 Rady Gminy w Sławoborzu w sprawie zaliczenia dróg do dróg gminnych na terenie gminy Sławoborze mają charakter generalny (adresat nie jest i nie może być konkretnie określony), stąd można mówić o powszechności jej obowiązywania na terenie gminy. Nie jest to zatem akt kierownictwa wewnętrznego adresowany do organów jednostki samorządu terytorialnego.

Reasumując należy stwierdzić, że uchwała Nr IX/63/2003 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 26 września 2003 r. sprawie zaliczenia dróg do dróg gminnych na terenie gminy Sławoborze jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych uchwała o zaliczeniu dróg do dróg gminnych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

W związku z powyższym stwierdzenie nieważności uchwały § 3 Nr IX/63/2003 Rady Gminy w Sławoborzu w sprawie zaliczenia dróg do dróg gminnych na terenie gminy Sławoborze, jest uzasadnione i konieczne. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego- Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie.

Skargę wnosi się bezpośrednio do Sądu w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia.

 

 

 

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

 

Stanisław Wziątek