Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 64

U c h a ł a Nr IX/ 64/2003

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 26 września 2003 roku

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży na drodze przetargu niżej wymienioną nieruchomość niezabudowane stanowiące Gminny Zasób Nieruchomości:

Miejscowość Mysłowice – działka Nr 140 o pow. 0.07 ha niezabudowana.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtami Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma