Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 66

U c h a ł a Nr IX/ 66/2003

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 26 września 2003 roku

 

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/220/2002 z dnia 18 września 2002 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Uchyla się uchwałę Nr XXXIX/220/2002 z dnia 18 września 2002 r w sprawie wystąpienia ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtami Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma