Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 67

U c h a ł a Nr IX/ 67/2003

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 26 września 2003 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bezprzetargowe nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy na rzecz użytkowników wieczystych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości gruntowe stanowiące Gminny Zasób Nieruchomości:

 

Miejscowość Powalice – działka Nr 88/1 o pow. 0.0243 ha – w użytkowanie wieczystym Pani Barbary Maciejewskiej w udziale 5910/10000 części, a Pani Anny Gozdek w udziale 2045/10000 części i Pani Ewy Panasz w udziale 2045/10000 części po GS w Sławoborzu – sklep.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Sławoborzu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma