Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 68

U c h a ł a Nr X/ 68/2003

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 26 listopada 2003 roku

 

 

 

w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/51/2003 Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 6 czerwca 2003r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591- z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchyla się uchwałę Nr VII/51/2003r. Rady Gminy w Sławoborzu z dnia

06 czerwca 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej

Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma