Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 69

U c h a ł a Nr X/ 69/2003

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 26 listopada 2003 roku

 

w sprawie zaliczenia dróg do dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71, poz. 838 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Dz. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) po zaciągnięciu opinii Zarządu powiatu Świdwińskiego, uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Zalicza się do dróg gminnych drogi zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr IX/63/2003 z dnia 26.09.2003 r.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

WYKAZ DRÓG GMINNYCH WOJEWÓDZTWA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO GMINY SŁAWOBORZE

 

Nowy nr drogi

Stary nr drogi miejscowości

Gmina

Nazwa drogi /ulicy/ przebieg

Ulice w ciągu drogi

 

1734001

Sławoborze

Mysłowice-Poradź

 

 

1734002

Sławoborze

Krzesimowo-Nowe Ślepce

 

 

1734003

Sławoborze

Powalice-Kolonia Powalice

 

 

 

Sławoborze

Słowenkowo-Kalina

 

 

 

Sławoborze

Krzepko-Sidłowo

 

 

 

Sławoborze

Międzyrzecze-Słowieńsko

 

 

 

Sławoborze

Powalice-Kolonia Pustowo

 

 

 

Sławoborze

Powalice-Kolonia Mysłowice

 

 

 

Sławoborze

Mysłowice-Kolonia trzcina

 

 

 

Sławoborze

Lepino-Słowenkowo

 

 

 

Sławoborze

Rokosowo-do drogi (Lepino-Słowenkowo)

 

 

 

Sławoborze

Ul. Parcela

 

 

 

Sławoborze

Ul. Łąkowa

 

 

 

Sławoborze

Ul. Sportowa

 

 

 

Sławoborze

Ul. Leśna

 

 

 

Sławoborze

Ul. Środkowa

 

 

 

Sławoborze

Ul. Polna

 

 

 

Sławoborze

Ul. Ogrodowa

 

 

 

Sławoborze

Ul. Krótka

 


 

Uchwała Nr 27/38/2003

Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 24 listopada 2003 r.

 

 

W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Sławoborze.

 

Na podstawie:

- art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806),

- art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o grogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721),

- wniosku Wójta Gminy Sławoborze z dnia 14.11.2003 r.

Zarząd powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Pozytywnie opiniuje się zamiar Rady Gminy w Sławoborzu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

  

Załącznik Nr 1

 

 

WYKAZ DRÓG GMINNYCH WOJEWÓDZTWA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO GMINY SŁAWOBORZE

 

 

Nowy nr drogi

Stary nr drogi miejscowości

Gmina

Nazwa drogi /ulicy/ przebieg

Ulice w ciągu drogi

 

1734001

Sławoborze

Mysłowice-Poradź

 

 

1734002

Sławoborze

Krzesimowo-Nowe Ślepce

 

 

1734003

Sławoborze

Powalice-Kolonia Powalice

 

 

 

Sławoborze

Słowenkowo-Kalina

 

 

 

Sławoborze

Krzepko-Sidłowo

 

 

 

Sławoborze

Międzyrzecze-Słowieńsko

 

 

 

Sławoborze

Powalice-Kolonia Pustowo

 

 

 

Sławoborze

Powalice-Kolonia Mysłowice

 

 

 

Sławoborze

Mysłowice-Kolonia trzcina

 

 

 

Sławoborze

Lepino-Słowenkowo

 

 

 

Sławoborze

Rokosowo-do drogi (Lepino-Słowenkowo)

 

 

 

Sławoborze

Ul. Parcela

 

 

 

Sławoborze

Ul. Łąkowa

 

 

 

Sławoborze

Ul. Sportowa

 

 

 

Sławoborze

Ul. Leśna

 

 

 

Sławoborze

Ul. Środkowa

 

 

 

Sławoborze

Ul. Polna

 

 

 

Sławoborze

Ul. Ogrodowa

 

 

 

Sławoborze

Ul. Krótka

 

 

 

Uzasadnienie

 

W związku z § 19 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 roku w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów morskich (Dz. U. Nr 32, poz. 393) – dotychczasowe numery dróg gminnych w g. Sławoborze już nie obowiązują.

By nadać im numery zgodnie z w/w rozporządzeniem, Rada Gminy winna podjąć uchwałę o zaliczeniu dróg (zgodnie z załącznikiem) do dróg gminnych (regulacja porządkowa).

Należy zaznaczyć, że każda z dróg wymienionych w załączniku nie została zaliczona do innej kategorii jak również nie została pozbawiona dotychczasowej kategorii. Wszystkie wymienione drogi były drogami gminnymi, o czym świadczy pozytywna opinia Starostwa Powiatowego w Świdwinie.