Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 70

U c h a ł a Nr X/ 70/2003

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 26 listopada 2003 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 151/, art. 109 i 110 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 21.200 zł.,

2.      Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 68.500 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. ]

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

 

DOCHODY – 6.157.309,00 zł.

WYDATKI – 6.265.809,00 zł.

 

Po wprowadzeniu powyższych zmian wynik finansowy budżetu gminy uległ zmianie, deficyt budżetu wynosi 108.500 zł., który pokryty został:

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych 85.397 zł.,

- wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych 413.103 zł.

Na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się 390.000 zł.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na 2003 rok i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma

Załącznik Nr 1

 

Dział

Rozdz.

§

 

 

 

NAZWA

 

DOCHODY

 

WYDATKI

 

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

 

130,000

2,000

400

WYTWARZ. I ZAOPATRZ. W ENERGIĘ EL., GAZ I WODĘ

 

 

 

6,000

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

 

 

10,000

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

 

10,000

 

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

 

 

17,000

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P. POŻ.

 

 

 

1,000

757

OBSŁUGA DŁUDU PUBLICZNEGO

 

 

 

6,000

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

1,200

 

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej

 

1,200

 

 

292

Subwencje ogólne

 

1,200

 

 

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

18,700

15,200

80101

Szkoły podstawowe

 

 

 

1,200

4210

Zakup wyposażenia i materiałów

 

 

 

1,200

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

20,000

1,000

31,000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

 

3,000

6,000

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

21,200

162,700

94,200

UZASADNIENIE

1.      Zwiększenie po stronie dochodów budżetu gminy w 2003 r. pochodzi z dotacji GFOŚiGW na realizację zadań bieżących z zakresu oczyszczania ścieków i ochrony wód 13.000 zł.

2.      Zmniejszenie po stronie wydatków w łącznej kwocie 162.700 zł., dokonano w związku z niewystąpieniem w 2003 r. wydatków zaplanowanych na:

- wykonanie inwestycji polegającej na budowie sieci sanitarnej w Białym Zdroju,

- niższym niż przewidywano wykorzystaniem środków na dowożenie uczniów do szkół,

- uzupełnienie księgozbioru o nowe woluminy.

3. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 1.200 zł

Zwiększenie po stronie wydatków budżetu gminy w 2003 r.:

- na drogi publiczne gminne – zabezpieczenie środków na nieprzewidziane wydatki związane z przełożeniem chodnika przy ul. Kolejowej i utrzymanie dróg w okresie zimowym 10.000 zł.,

- wymiany komputerów na stanowiskach pracy ds. wymiaru i opłat oraz księgowości budżetowej (dotychczas używane – od 1994 r. nie spełniają już wymogów programowych) 10.000 zł.,

- remont sieci wodociągowej w Krzecku 3.000 zł,

- urządzenie stanowiska komputerowego bibliotece, 3.000 zł., (środki przeniesienia wydatków bieżących zaplanowanych na zakup książek. Wg. informacji bibliotekarki cała kwota zaplanowana na uzupełnienie księgozbioru w roku bieżącym nie zostanie wykorzystana),

- pokrycie zwiększonych wydatków na zakup energii zużywanej na oświetlenie ulic i remonty punktów oświetlenia ulicznego (w tym nowe punkty) 16.000 zł.,

- pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób do obsługi świetlic i kawiarenki internetowej 3.000 zł.,

- pokrycie wydatków na : wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaszenia pożarów i innych akcjach 1.000 zł.,

- wykonanie remontu w szkole (zakup materiałów remontowych) 13.000 zł.

Ponadto, w wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu z 198.200 zł. Do 108.500 tj. nie wystąpi część rozchodów budżetu, podlegająca pokryciu kredytem bankowym.

Oprac. Skarbnik Gminy Maria Wróbel

URZĄD GMINY ZADANIA WŁASNE

ROK: 2003

PODSTAWA PRAWNA: UCH.R.G.NR X/70/03 Z 26.11 W SPR. ZMIAN W BUDŻECIE

DATA UCHWAŁY: 26.11.2003

ZESTAWIENIE: WYDATKI – WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Opis

Wg uchwały

Zwiększenie

Zmniejszenie

Kwota zmian

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

0,00

2,000,00

-130,000,00

-128,000,00

 

01010

 

INFRASTRUKTURA WODĄCIOGOWA I SANITARNA WSI

0,00

2,000,00

-130,000,00

-128,000,00

 

 

430000

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

0,00

2,000,00

0,00

2,000,00

 

 

605000

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

0,00

0,00

-130,000,00

-130,000,00

400

 

 

WYTWARZ. I ZAOPATRZ. W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ

40,290,00

6,000,00

0,00

6,000,00

 

40002

 

DOSTARCZANIE WODY

40,290,00

6,000,00

0,00

6,000,00

 

 

421000

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

20,290,00

1,500,00

0,00

1,500,00

 

 

430000

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

16,000,00

1,500,00

0,00

1,500,00

 

 

441000

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

4,000,00

2,000,00

0,00

2,000,00

 

 

453000

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

0,00

1,000,00

0,00

1,000,00

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

9,000,00

10,000,00

0,00

10,000,00

 

60016

 

DROGI PUBLICZNE I GMINNE

9,000,00

10,000,00

0,00

10,000,00

 

 

421000

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

3,000,00

5,000,00

0,00

5,000,00

 

 

430000

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

6,000,00

5,000,00

0,00

5,000,00

710

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

7,000,00

0,00

-10,000,00

-10,000,00

 

71014

 

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

7,000,00

0,00

-10,000,00

-10,000,00

 

 

430000

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

7,000,00

0,00

-10,000,00

-10,000,00

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

143,585,00

17,000,00

0,00

17,000,00

 

75023

 

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

143,585,00

17,000,00

0,00

17,000,00

 

 

421000

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

48,585,00

10,000,00

0,00

10,000,00

 

 

430000

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

75,000,00

5,000,00

0,00

5,000,00

 

 

441000

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

20,000,00

2,000,00

0,00

2,000,00

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEC.

2,000,00

1,000,00

0,00

1,000,00

 

75412

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

2,000,00

1,000,00

0,00

1,000,00

 

 

302000

NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ

2,000,00

1,000,00

0,00

1,000,00

757

 

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

125,000,00

6,000,00

0,00

6,000,00

 

75702

 

OBSŁ. PAPIERÓW WART. KRED. I POŻ. JEDN. SAMOŻ. TERYTORIAL.

125,000,00

6,000,00

0,00

6,000,00

 

 

807000

ODS. I DYS.OD KRAJ. SKAR. PAP. WART., POŻ. I KRED.

125,000,00

6,000,00

0,00

6,000,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

156,550,00

1,000,00

-18,700,00

-17,700,00

 

80104

 

ODDZIAŁY KLAS „0” W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

6,350,00

1,000,00

0,00

1,000,00

 

 

430000

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

6,350,00

1,000,00

0,00

1,000,00

 

80113

 

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

150,200,00

0,00

-5,700,00

-5,700,00

 

 

430000

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

150,200,00

0,00

-5,700,00

-5,700,00

 

80195

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

0,00

0,00

-13,000,00

-13,000,00

 

 

605000

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

0,00

0,00

-13,000,00

-13,000,00

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

68,900,00

31,000,00

-1,000,00

30,000,00

 

90001

 

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

40,000,00

14,000,00

0,00

14,000,00

 

 

421000

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

9,000,00

3,000,00

0,00

3,000,00

 

 

430000

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

31,000,00

7,000,00

0,00

7,000,00

 

 

453000

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

0,00

4,000,00

0,00

4,000,00

 

90003

 

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

9,500,00

1,000,00

0,00

1,000,00

 

 

430000

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

9,500,00

1,000,00

0,00

1,000,00

 

90015

 

OŚWIETLANIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

16,100,00

16,000,00

0,00

16,000,00

 

 

426000

ZAKUP ENERGII

10,000,00

10,000,00

0,00

10,000,00

 

 

430000

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

6,100,00

6,000,00

0,00

6,000,00

 

90095

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

3,300,00

0,00

-1,000,00

-1,000,00

 

 

430000

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

3,300,00

0,00

-1,000,00

-1,000,00

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

37,161,00

6,000,00

-3,000,00

3,000,00

 

92109

 

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

29,161,00

3,000,00

0,00

3,000,00

 

 

430000

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

29,161,00

3,000,00

0,00

3,000,00

 

92116

 

BIBLIOTEKI

8,000,00

3,000,00

-3,000,00

0,00

 

 

 

424000

ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK

8,000,00

0,00

-3,000,00

-3,000,00

 

 

606000

WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

0,00

3,000,00

0,00

3,000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

589,486,00

80,000,00

-162,700,00

-82,700,00

 

 

 

GMINA DOCHODY WŁASNE

ROK: 2003

PODSTAWA PRAWNA: UCH.R.G.NR X/70/03 Z 26.11 W SPR. ZMIAN W BUDŻECIE

DATA UCHWAŁY: 26.11.2003

ZESTAWIENIE: WYDATKI – WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Opis

Wg uchwały

Zwiększenie

Zmniejszenie

Kwota zmian

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

0,00

13,000,00

0,00

13,000,00

 

90001

 

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

0,00

13,000,00

0,00

13,000,00

 

 

244000

DOT. OTRZ. Z FUND. CELO. NA REDL. ZAD.BIEŻ. JED. SEKT. FINAN. PUBLI

0,00

132,000,00

0,00

13,000,00

OGÓŁEM

0,00

13,000,00

0,00

13,000,00

 

 

URZĄD GMINY ZADANIA WŁASNE

ROK: 2003

PODSTAWA PRAWNA: UCH.R.G.NR X/70/03 Z 26.11 W SPR. ZMIAN W BUDŻECIE

DATA UCHWAŁY: 26.11.2003

ZESTAWIENIE: WYDATKI – WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Opis

Wg uchwały

Zwiększenie

Zmniejszenie

Kwota zmian

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

0,00

7,000,00

0,00

7,000,00

 

90002

 

GOSPODARKA ODPADAMI

0,00

3,000,00

0,00

3,000,00

 

 

092000

POZOSTAŁE ODSETKI

0,00

3,000,00

0,00

3,000,00

 

90095

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

0,00

4,000,00

0,00

4,000,00

 

 

08300

WPŁYWY Z USŁUG

0,00

4,000,00

0,00

4,000,00

OGÓŁEM

0,00

7,000,00

0,00

7,000,00

 

URZĄD ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH

ROK: 2003

PODSTAWA PRAWNA: UCH.R.G.NR X/70/03 Z 26.11 W SPR. ZMIAN W BUDŻECIE

DATA UCHWAŁY: 26.11.2003

ZESTAWIENIE: WYDATKI – WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Opis

Wg uchwały

Zwiększenie

Zmniejszenie

Kwota zmian

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

122,150,00

13,000,00

0,00

13,000,00

 

80101

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

122,150,00

13,000,00

0,00

13,000,00

 

 

422000

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

122,150,00

13,000,00

0,00

13,000,00

OGÓŁEM

122,150,00

13,000,00

0,00

13,000,00