Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 71

Uchwała Nr XI/71/2003

Rada Gminy w Sławoborzu

Z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sławoborze.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271/, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683/, obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. nr 51 z 2003 r. poz. 804/,

Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka

1.

Od gruntów za 1 m2 powierzchni:

1.      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów budynków

2.      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych

3.      pozostałych

4.      pozostałych, będących we władaniu emerytów i rencistów

 

0,50

 

3,34

 

0,101

0,05

2.

Od budynków lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej:

1.      mieszkalnych

2.      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

3.      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

4.      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

5.      pozostałych

6.      pozostałych, będących we władaniu emerytów i rencistów

 

0,38

13,49

 

 

5,70

 

3,48

 

5,04

2,89

3.

Od budowli

2%

 

 

1Jeżeli grunty dotychczasowych nieruchomości są sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, to zostaną objęte ustawą o podatku rolnym. Grunty niesklasyfikowane zostaną opodatkowane podatkiem od nieruchomości wg obowiązujących stawek za 1 m2.

 

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 

1.      Grunty wymienione w § 1 pkt. 1 lit. „c” niniejszej uchwały, będące we władaniu emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwo w zamian za emeryturę lub rentę,

2.      Budynki wymienione w § 1 pkt. 2 lit. „e”, będące we władaniu emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwo rolne w zamian za emeryturę lub rentę

3.      Grunty i budynki lub ich części wym. W poz. 1 i 2 niniejszej uchwały zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez jednostki organizacyjne gminy,

4.      Budowle, o których mowa w § 1 pkt. 3, stanowiące własność gminy i będące w jej użytkowaniu,

5.      Nieruchomości zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr II/5/2002 Rady Gminy Sławoborze z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma