Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 72

Uchwała Nr XI/72/2003

Rada Gminy w Sławoborzu

Z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

W sprawie utworzenia spółki prawa handlowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Tworzy się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z udziałem jednostek samorządu terytorialnego z Powiatu Świdwińskiego.

 

§ 2

 

Przedmiotem działalności spółki w szczególności będzie:

1.      realizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami,

2.      wybudowanie Zakładu Utylizacji Odpadów w Wardyniu Górnym gmina Połczyn-Zdrój oraz jego eksploatacja i utrzymanie,

3.      wywóz odpadów oraz ich unieszkodliwienie.

 

§ 3

 

Kapitał zakładowy spółki w wysokości 50.000.00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) składa się ze 100 (stu) udziałów po 500 zł (pięćset złotych), pokryty będzie w całości wkładami pieniężnymi i wpłacony przed zarejestrowaniem spółki lub wkładem rzeczowym wg uznania udziałowca.

 

§ 4

 

Ilość udziałów obejmowanych przez poszczególnych udziałowców liczona będzie proporcjonalnie do ilości mieszkańców w poszczególnych miastach i gminach, i tak:

 

1.      Miasto i Gmina Połczyn-Zdrój – 28 udziałów,

2.      Miasto Świdwin - 27 udziałów,

3.      Powiat Świdwin - 16 udziałów,

4.      Gmina Świdwin - 10 udziałów,

5.      Gmina Sławoborze - 7 udziałów,

6.      Gmina Rąbino - 7 udziałów,

7.      Gmina Brzeźno - 5 udziałów.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

§ 6

 

Osobami upoważnionymi do reprezentowania Gminy przy tworzeniu spółki są:

 

1.      Jerzy Krzywiec

2.      Jerzy Radzewicz

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma