Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 73

Uchwała Nr X/73/2003

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 26 listopada 2003r.

 

w sprawie ustalenia cen za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku

gminnym w Lepinie.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce

komunalnej ( Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997 roku z późniejszymi zmianami) w związku

z art.61 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( Dz. U. Nr 62 poz. 628)

Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się opłatę za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku

w Lepinie w następującej wysokości:

 

1.      Odpady komunalne:

1. 8,00 za 1 m3

2. Samochody ciężarowe i przyczepy ciągnikowe;

a/ do 2 ton .................... 20,00

b/ od 2 do 4 ton............ 30,00

c/ od 6 do 8 ton..............60,00

3. Wóz konny....................10,00

4. Samochód śmieciarka;

a/ zwykły zł/m3.......... 8,00 zł.

b/ ze zgniotem zł/Mg....40,00

2.      Inne odpady:

1. Gleby i gruzu..................15,00zł/1Mg

§ 2

1.Dla innych odpadów dla których składowanie jest dozwolone na składowisku w Lepinie

ustala się stawka minimalną w wysokości 40,00 zł/Mg

2. Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia stawek opłat za inne odpady nie wymienione

w § 1 pkt. A i B, których składowanie jest dozwolone z zastrzeżeniem pkt.1.

 

§ 3

Nie podlegają opłacie składowane odpady pochodzące z:

1.      Realizowanych akcji proekologicznych / np. Sprzątanie Świata/.

2.      Porządkowanie miejsc publicznych przez młodzież szkolną.

§ 4

Zwalnia się z opłaty za składowanie odpadów mieszkańców gminy Sławoborze,

którzy wytworzone w swoim gospodarstwie odpady w ilości do 1m3 miesięcznie

wywiozą na składowisko w Lepinie własnym transportem.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

  

§ 7

Treść uchwały zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach

informacyjnych Urzędu Gminy i Sołectw, przed dniem wejścia w życie uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma