Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 74

Uchwała Nr X/74/2003

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 26 listopada 2003r.

 

w sprawie opłat za miejsca grzebalne i wykonanie usług na Cmentarzu Komunalnym

w Sławoborzu i Powalicach

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 –z póź. zm.) oraz art. 2 ust.1ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 –

z póź. zm.) i art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej

(Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz.43- z póź. zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujące opłaty za miejsca grzebalne w wysokości:

1. Miejsce pod grób ziemny:

a/ pojedynczy....................................................66,00 zł

2. Miejsce pod grób murowany- grobowiec:

a/ pojedynczy..................................................220,00 zł.

b/ podwójny....................................................440,00 zł

c/ rodzinny......................................................880,00 zł

3. Opłata za rezerwację miejsca na okres 10 lat:

a/ rezerwacja miejsca.....................................110,00 zł

b/ rezerwacja każdego następnego miejsca....150,00 zł.

 

§ 2

Ustala się opłaty za usługi grzebalne :

1. Za wykopanie dołu - grób ziemny – w okresie letnim (1 kwietnia do 30 października)

a/ dla osoby dorosłej.......................................75,00 zł.

b/ dla dziecka do lat 6.....................................35,00 zł.

2. Za wykonanie dołu – grobu ziemnego- w okresie zimowym ( 1 listopada do 31 marca)

a/ dla osoby dorosłej.......................................80,00 zł

b/ dla dziecka do lat 6.....................................40,00 zł.

3. Za wykopanie dołu pod grób ziemny – rodzinny;

a/ w okresie letnim........................................125,00 zł.

b/ w okresie zimowym..................................145,00 zł

4. Za wykopanie dołu – grobowiec murowany – w okresie letnim;

a/ dla osoby dorosłej......................................125,00 zł.

b/ dla dziecka do 6 lat......................................55,00 zł

5. Za wykopanie dołu – grobowiec murowany- w okresie zimowym;

a/ dla osoby dorosłej.......................................145,00 zł.

b/ dla dziecka do 6 lat.......................................60,00 zł.

6. Za wykopanie dołu na grobowiec murowany rodzinny;

a/ w okresie letnim.........................................175,00 zł.

b/ w okresie zimowym...................................200,00 zł.

§ 3

 

Pozyskane środki zasilą budżet gminy Sławoborze.

 

 

 

·         2 –

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma