Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 75

Uchwała Nr XI/75/2003

Rada Gminy w Sławoborzu

Z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

W sprawie zmiany uchwały Nr III/27/98 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29.12.1998 roku.

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz § 10 ust. 1 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty /Dz. Urz. Województwa Koszalińskiego Nr 10 poz. 74 z dnia 22.06.1992 r./ Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr III/27/98 Rada Gminy w Sławoborzu z dnia 29.12.1998 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      w § 1 pkt. 2 skreśla się: Pan Leszek Swarcewicz,

2.      w § 1 pkt. 2 dodaje się: Pan Krzysztof Dudek.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma