Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 77

Uchwała Nr XI/77/2003

Rada Gminy w Sławoborzu

Z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

 

W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.

 

Na podstawie art. 18 ust.2pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zm./ oraz art.13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami dnia 21 sierpnia 1997 r. /tekst jednolity – Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienioną nieruchomość niezabudowaną stanowiącą Gminny Zasób Nieruchomości:

 

Miejscowość: Mysłowice – działka nr 136 o pow. 1,69 ha.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma