Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 31A/2009 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Sławoborzu.

Zarządzenie Nr 31A/2009
Wójta Gminy Sławoborze
z dnia 03 listopada 2009 roku


w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy
                 w Sławoborzu.


                  Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 142, poz. 1591 – ze zmianami) –
 z a r z ą d z a m, co następuje:

        § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Sławoborzu przyjętym Zarządzeniem Nr 12/2008r. Wójta Gminy Sławoborze z dnia 28 marca 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

     1) w § 7 ust. 2 dodaje się pkt. 19 w brzmieniu:
         „ Stacja Obsługi”

     2) po § 8 dodaje się § 8 a w brzmieniu:
        „ Stacja Obsługi jest komórką organizacyjną Urzędu Gminy zajmującą się 
          współpracą  z Powiatowym Urzędem Pracy  i organizacją wszelkich form 
          aktywizacji zawodowej, utrzymaniem w należytym stanie technicznym
          i estetycznym budynków użyteczności publicznej oraz stadionu, dbałość
          o porządek i estetyzację gminy. Pracą stacji obsługi kieruje kierownik”

3)w § 15 skreśla się zapis:

a/ „ Sekretarz Gminy pełni funkcje Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu  
                 Cywilnego”,
           b/  dodaje się pkt. 16 w brzmieniu:
                „ zastępuje pracownika do spraw ewidencji ludności i dowodów
                  osobistych”
4)w § 25 – w wierszu pierwszym na stronie 13  – dodaje się
pkt. 3 w brzmieniu:
  „ wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej ,
    ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy w Urzędzie”.

5)po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu:
„ Na stanowisku Kierownika Stacji Obsługi prowadzone są następujące sprawy:
1/ współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdwinie,
2/ wykonywanie wszelkich czynności związanych z zatrudnianiem
    bezrobotnych w ramach aktywizacji zawodowej, w tym:

    - sporządzanie wniosków w celu zatrudnienia pracowników
      interwencyjnych, publicznych, w ramach stażu i prac społecznie
      użytecznych,
    - prowadzenie akt pracowników zatrudnionych w ramach aktywizacji
      zawodowej,
    - sporządzanie sprawozdań i informacji,
    - prowadzenie stosownej dokumentacji.
                 3/ utrzymanie czystości na terenie gminy poprzez:
                      - kierowanie pracowników  i wyznaczanie im pracy w poszczególnych
                        sołectwach,
                      - ścisłej współpracy z sołtysami,
                      - kontrolowanie i nadzór nad wykonywaną pracą, według miesięcznych
                        harmonogramów,
                 4/ utrzymanie czystości i porządku wokół budynków – Urzędu Gminy
                     i Ośrodka Kultury, poprzez:
- ustalanie frontu robót i wyznaczanie osób do jej wykonania,
- dbałość o wizerunek budynków w czasie świąt państwowych
                         i kościelnych ( wywieszanie flag państwowych, ozdób świątecznych ),
                      - dbałość o zieleń wokół budynków użyteczności publicznej
                 5/ utrzymanie porządku na stadionie sportowy, przygotowywanie stadionu
                     do rozgrywek i imprez okolicznościowych.


             § 2.  Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

             § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                     WÓJT GMINY
                                                                              WALDEMAR JEZNACH