Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie : zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w urzędzie gminy Sławoborze.

Zarządzenie Nr 31/2009
Wójta Gminy Sławoborze
z dnia 03 listopada 2009 rokuw sprawie :  zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w urzędzie gminy Sławoborze.Na podstawie art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. Nr 223, poz.1458) oraz art.772  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94, z póź. zmianami)  - wprowadzam zmiany w  Zarządzeniu Nr 19A/20099        Wójta Gminy Sławoborze z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Sławoborzu, polegające na:        § 1. W załączniku  Nr 3 do wyżej wymienionego Zarządzenia „ Tabela maksymalnych kategorii zaszeregowania oraz maksymalnych stawek dodatku funkcyjnego” w części III. Stanowiska pomocnicze i obsługa – dodaję lp. 7, Stanowisko, dodaje się  – Kierownik Stacji Obsługi,  Maksymalna kategoria zaszeregowania, dodaje się – XII, Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego umieszcza się kreskę.

      § 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

      § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy.

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


                                                                                        WÓJT GMINY
                                                                                WALDEMAR JEZNACH