Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE Nr 16/2009 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu cmentarzy komunalnych” na terenie gminy Sławoborze

ZARZĄDZENIE Nr 16/2009
Wójta Gminy Sławoborze
z dnia  11 maja 2009 roku


w sprawie ustalenia „Regulaminu cmentarzy komunalnych” na terenie gminy  
                                                 Sławoborze    Na podstawie art. 7 ust. 13 i ust. 2   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych       ( tekst jedn.   Dz.U. z  2000r. Nr23 poz .295 z poz 295, z póź. zm.) zarządzam  ,co następuje:
                               


    § 1. Ustalam „Regulamin cmentarzy komunalnych w Sławoborzu i Powalicach”  administrowanych przez Urząd Gminy w Sławoborzu, stanowiący załącznik do
zarządzenia.     §  2. Traci moc Zarządzenie  Nr 38/2007 z dnia 15 listopada 2007roku.         § 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podlega ono podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty


                                                                              Załącznik do Zarządzenia
                                                         Nr16/09 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 11maja 2009r.                    REGULAMIN  CMENTARZY  KOMUNALNYCH


         W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza, prosi się osoby przebywające na tym terenie o właściwą troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniami.

§ 1

1.    Właścicielem cmentarzy komunalnych jest Gmina Sławoborze.

2.    Zarządzaniem cmentarzami zajmuje się Urząd Gminy w Sławoborzu.

3.    Administracja cmentarzy znajduje się w Sławoborzu przy ul. Kolejowej 8
pok. 4, tel. 094 3647474, tel./fax  094 3647559.

4.    Godziny urzędowania Administracji cmentarzy: od poniedziałku do piątku
w godzinach od 715  do 1515.

§ 2

1.    Cmentarze dostępne są codziennie:
    od godziny 600 do 2100  w okresie od 1kwietnia do 30 września.
    od godziny 700 do 1800  w okresie od 1 października do 31 marca
(z wyłączeniem dnia Wszystkich Świętych, kiedy to cmentarz jest udostępniony od godziny 700  do czasu opuszczenia cmentarza przez  wszystkie osoby odwiedzające groby).

2.    Uroczystości pogrzebowe odbywają się wyłącznie w dni powszednie.

3.    Miejsce oraz czas pochówku muszą być zawsze wcześniej uzgodnione
z Administratorem cmentarzy.

§ 3

1.    Opłaty pobierane przez Administratora cmentarzy, określone są w cenniku usług pogrzebowych i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w gminie Sławoborze, zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

2.    Opłaty związane z pochowaniem zmarłego, powinny być wnoszone najpóźniej w dniu pogrzebu jeszcze przed ceremonią pochowania.

3.    Opłaty za pochowanie zwłok wnosi się na okres 20 lat.

4.    Przedłużenie zastrzeżenia przeciwko ponownemu  użyciu grobu wymaga ponownego uiszczenia opłat (najpóźniej w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty). Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20 letniej nie może przekroczyć jednego roku.


5.    Troska o terminowe wniesienie opłaty za odnowienie miejsca pochowania, należy do bliskich osoby pochowanej lub opiekujących się grobem.

6.    W przypadku nie wniesienia opłaty za odnowienie, miejsce pochówku może zostać przejęte przez Administratora cmentarza i udostępnione innemu dysponentowi.

7.    Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji. Z czynności związanych z likwidacja grobu  sporządza się protokół i dokumentację fotograficzną .


8.    W przypadku ekshumacji zwłok lub szczątek przed upływem terminu na jaki uiszczono opłatę za udostępnienie miejsca do pochówku, opłata ta nie podlega zwrotowi.

§ 4

1.    Grób ziemny nie może być użyty do ponownego chowania nie wcześniej niż przed upływem 20 lat od daty ostatniego pochówku.

2.    Pochowanie zwłok w istniejącym grobie wymaga zawsze uzgodnienia
z Administratorem cmentarzy.

3.    Pochowanie wykonywane przez zakłady pogrzebowe musi być poprzedzone: uzgodnieniami z Administratorem cmentarzy, ustaleniem terminu oraz lokalizacji na kwaterach j złożeniem karty zgonu osoby zmarłej oraz wniesieniem opłat cmentarnych.

4.    Wykonujący usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu, zobowiązany jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym stanie.

5.    Za opiekę, estetyczny wygląd grobu otoczenia grobu odpowiada rodzina lub opiekun.


§ 5

1.    Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

1)    na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za
zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,

2)    na zarządzenie prokuratora lub sądu,

3)    na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

2.    W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 3, zwłoki i szczątki powinny być pochowane na nowo w innym miejscu.

3.    Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1 przed upływem 2 lat od dnia zgonu.


§ 6

1.    Przyjęcie zwłok do pochowania wymaga przedstawienia karty zgonu zawierającej adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu,
a w przypadku osoby zmarłej poza granicami kraju, przedłożenia wszelkich dokumentów niezbędnych do pochowania, wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

2.    Administrator cmentarzy ma prawo do kontroli dokumentów uwierzytelniających prowadzenie firmy pogrzebowej oraz zleceń na organizację pogrzebów.

3.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.

§ 7

1.    Na terenie cmentarza zakazuje się:

      1) przebywania na kwaterach cmentarza poza godzinami określonymi
            w  § 2 ust. 1,
2)    zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
3)    umieszczania reklam oraz prowadzenia akwizycji,
4)    niszczenia grobów, urządzeń cmentarnych, elementów małej    
     architektury i zieleni,
5)    przebywania dzieci bez opieki,
6)    spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwości,
7)    zażywania środków odurzających,
8)    żebractwa,
9)    wysypywania śmieci poza miejscami wyznaczonymi,
10)    jazdy pojazdami jednośladowymi,
11)    wprowadzania zwierząt,
12)    składowania materiałów budowlanych oraz przygotowania zaprawy bezpośrednio na alejkach cmentarnych, bez zabezpieczeń z folii, papy    itp. 
2.    Zezwolenia Administratora wymaga:
1)    przestawianie i wynoszenie z cmentarza urządzeń stanowiących jego wyposażenie, ustawianie ławek, płotów itp.
2)    wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi,
3)    sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów,
4)    wykonywanie prac kamieniarskich i budowlanych.
5)    Ustawianie reklam na terenach przyległych do cmentarzy.

§ 8

1.    Gmina Sławoborze jako administrator cmentarzy nie odpowiadają za szkody na grobach, powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i ataków wandalizmu oraz za utratę przedmiotów lub rzeczy osobistych pozostawionych bez nadzoru.

2.    W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Administrator ma prawo występowania do odpowiednich organów o wszczęcie postępowań karnych lub administracyjnych.

§ 9
          W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295 z późniejszymi zmianami).


§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11maja 2009 r.                                                                          Wójt Gminy Sławoborze
                                                                            Waldemar Jeznach