Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 11a/2009 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławoborze za rok 2008

Zarządzenie Nr 11a/2009
Wójta Gminy Sławoborze
z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławoborze
 za rok 2008

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami):
1.    Przedstawiam Radzie Gminy Sławoborze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za rok 2008.
2.    Informuję, że sprawozdanie wraz z częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.
3.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu