Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE Nr 11 /09 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009

ZARZĄDZENIE Nr 11 /09
Wójta Gminy Sławoborze
z dnia 03 marca 2009 roku


w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009.


                 Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do przyznawania tych środków ( Dz. U. Nr 46, poz. 430), Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego zrzeszającego
nauczycieli, zarządza, co następuje: 


          § 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu na rok 2009.
                                                                     
          § 2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Pana Ryszarda Rozwadowskiego kwota
15 000,00 zł. stanowiąca 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zostaje rozdysponowana w następujący sposób:

          2 000,00        - zakup materiałów szkoleniowych,      
          7 000,00        - zakup usług – konferencje metodyczno - szkoleniowe,
          6 000,00        - delegacje służbowe.
                               
          § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych
w Sławoborzu.
                                                                       
          § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2009 roku.                                                                                             Wójt Gminy Sławoborze
                                                                                                   Waldemar Jeznach