Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

ZARZADZENIE Nr 10/2009 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 02 marca 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZADZENIE Nr 10/2009
Wójta Gminy Sławoborze
z dnia 02 marca 2009 r.   
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

    Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 38 820 zł
          w tym z tyt.: 
a) otrzymania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w 2009 r.
    o kwotę .......................................................................................................................       37 520,00 zł
b) otrzymania dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w 2009 r. o kwotę ..........................................................................................................................      1 300,00 zł
       zgodnie z załącznikiem nr 1.
 § 2. 1. Zwiększa się  wydatki budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 38 820,00 zł
w tym:
a)   na zadania własne bieżące dofinansowane z budżetu państwa ...................................... 37 520,00zł
b)   na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z powiatem .........................   1 300,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.   
§ 3.   Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy zamyka się:

DOCHODAMI w kwocie  12 587 458,00 zł            
           
            WYDATKAMI  w kwocie  13 086 166,00 zł


§ 4.  Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi:


Dochody – 2 138 995,00 zł              Wydatki – 2 138 995,00 zł

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na 2009 rok,
       stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.Załącznik nr 2

15.0 KBPobierz

Załącznik nr 1

6.0 KBPobierz