Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE NR 22/2008 WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławoborze za I półrocze 2008 r

ZARZĄDZENIE NR 22/2008
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE
z dnia 29 sierpnia 2008 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławoborze
 za I półrocze 2008 r.
Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami):
1.Przedstawiam Radzie Gminy Sławoborze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za I półrocze 2008 r.
2.Informuję, że sprawozdanie wraz z częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.
3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu