Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

ZARZADZENIE Nr 19/2008 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZADZENIE Nr 19/2008
Wójta Gminy Sławoborze
z dnia 25 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

    Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 554 846,00 zł.,
          w tym z tyt.:
a)  otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom .............................................. 554 846,00 zł b)  otrzymania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych ..............................  0,00 zł   zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się  wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 554 846,00 zł.,
a) na  zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ....... 554 846,00 zł b) na zadania własne bieżące dofinansowane z budżetu państwa .................................................. 0,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.   
§ 3.   Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy zamyka się:

DOCHODAMI w kwocie  10 862 634,45 zł
 WYDATKAMI  w kwocie  11 417 480,45 zł.


§ 4.  Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi:

Dochody – 2 370 512,05 zł              Wydatki – 2 370 512,05 zł

       

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na 2008rok,
       stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy. 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 19

98 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 19

100 KBPobierz