Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE Nr 1_2008 WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE z dnia 4 stycznia 2008r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2008

WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 4 stycznia 2008r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu.Stosownie do art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. z 2007r.

Dz. U. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Sławoborzu, w składzie:


  1. Elżbieta Peszczyńska - Przewodnicząca

  2. Jadwiga Nowaczyk - członek

  3. Sylwester Karolczak - członek


§ 2. Do zadań Komisji obok zadań wymienionych w ustawie o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należą:

1. Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie, nadzór

nad wykonaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu

Problemów Uzależnień ( alkohol, narkotyki) oraz Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie oraz projektów uchwał w tym zakresie.

2. Występowanie z wnioskiem o wprowadzenie zakazu lub

ograniczenia sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

na terenie gminy Sławoborze.

3. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży

z uchwałami Rady Gminy w formie postanowień.

4. Wydawanie opinii w sprawach o cofnięcie zezwoleń w przypadku

naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi.

5. Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu

odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.

6. Kierowanie wniosków do Sadu Rejonowego o orzeczeniu obowiązku

poddania się leczeniu odwykowemu.

7. Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej

od alkoholu zmierzających do podejmowania przez nich leczenia

uzależnienia.

8. Niesienie wszechstronnej pomocy ( prawnej) członkom rodziny,

a przede wszystkim dzieciom osoby uzależnionej ze szczególnym

zwróceniem uwagi na wystąpienie w rodzinie przemocy fizycznej

i moralnej. Komisja współdziała z instytucjami, zakładami pracy,

organizacjami społecznymi, kościołami.


- 2 -9. Kontrolowanie przestrzegania przez przedsiębiorców, którzy

w swej działalności zajmują się sprzedażą i podawaniem napojów

alkoholowych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwał Rady Gminy

i Zarządzeń Wójta Gminy Sławoborze.

10. Diagnozowanie stanu problemów alkoholowych oraz współdziałanie

w opracowaniu informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku

publicznego w Gminie.

 

 

§ 3. 1. Komisja odbywa posiedzenia w miarą potrzeb, a termin

posiedzeń ustala przewodnicząca.

2. W celu realizacji swych zadań Komisja może zwracać się

o udzielenie jej stosownych informacji przez instytucje, zakłady pracy,

organizacje społeczne, kościelne.


§ 4. Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia GOPS w Sławoborzu.


§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 02 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu oraz Pełnomocnika Wójta Gminy Sławoborze.


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2008r.