Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zarządzenie nr 26 _ 2007 Wójta Gminy Sławoborze z dn. 30.07.2007 r. w sprawie: powołania komisji do kontrolowania

 

Zarządzenie nr 26 / 2007

Wójta Gminy Sławoborze

z dn. 30.07.2007 r.w sprawie: powołania komisji do kontrolowania wykonania obowiązku zawierania umów korzystania z usług w zakresie wywozu odpadów i nieczystości ciekłych, pokwitowań i faktur dokumentujących wywóz odpadów na terenie Gminy Sławoborze


Na podstawie § 65 ust. 1 i 2 Uchwały nr XXXIV/193/2006 z dnia 28 luty 2006 Rady Gminy Sławoborze w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławoborze” zarządzam, co następuje:


§ 1

Powołuję komisję do kontrolowania zawartych umów w zakresie wywozu odpadów i nieczystości ciekłych w składzie 3 osób:


  1. Andrzej Bajurski – Przewodniczący

  2. Jerzy Sobierajski– członek

  3. Tadeusz Szadkowski – członek


§ 2

Zadaniem Komisji jest kontrola zawartych umów na odbieranie odpadów i nieczystości ciekłych i przedłożenie jej wyników Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Sławoborze

Waldemar Jeznach