Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE Nr 9_2006

ZARZĄDZENIE Nr 9/2006

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 20 marca 2006 r.

 

 

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonywania budżetu gminy Sławoborze

w 2005 roku

 

 

 

            Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

 (Dz. U. nr 249, poz. 2104; zm.: Dz. U. nr 160, poz. 1420)

 

 

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za  

        2005 rok

 

§ 2.  Informuję, że sprawozdanie wraz z częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie

        Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.